Ďalší projekt, ktorý podporilo  Konto ORANGE v projektoch „Škola pre budúcnosť“ vypracovala p.učiteľka Čierna v spolupráci s pani vychovávateľkou Revajovou, šk. rok 2004/05.

     Hlavným cieľom projektu bolo dosahovať elimináciu psychomotorického nepokoja žiakov 3. roč. na špeciálnej základnej škole štýlom autentického vyučovania. Projekt bol prostriedkom uspokojovania špeciálnych edukačných potrieb mentálne postihnutých žiakov. Podarilo sa dosiahnuť, že žiaci prijímali nové vedomosti a získavali praktické zručnosti nenásilnou formou, nevnímajúc a nepociťujúc vyučovanie ako záťaž a niečo povinné. Všetky aktivity boli postavené na prežívaní,  aktívnej a praktickej činnosti. Snažili sa, čo v najvyššej miere, dať priestor pre spojenie teoretických vedomostí i  novo získaných, s praxou. Žiaci mali možnosť priamo cez ich aktívne zapojenie sa, získať nové zručnosti, návyky a poznatky. Celé autentické vyučovanie bolo postavené na troch konkrétnych projektových vyučovaniach, ktoré boli vždy vhodne motivované. Žiaci lepšie vnímali celý obsah poznatkov cez motivačné príbehy a zápletky, ktoré sú im blízke a veku primerané.

 Projekt bol rozdelený na 3 tematické projektové vyučovania: „Chorá bábika, „Víla Knihomila“, „Ako zachrániť Spievanku“. Jeho realizácia predstavovala množstvo aktivít, na ktorých sa zúčastňovali žiaci 3. ročníka, tr. učiteľka, vychovávateľka, rodičia žiakov a priatelia školy.