Efektívne cesty inovácií v edukácii zdravotne znevýhodnených žiakov v špeciálnej základnej škole"
 
 Ciele projektu 
 Inovácia a modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu, rozvoj osobnostných a sociálnych  kompetencií žiaka, inovácia didaktických  postupov a prostriedkov
 1. Inovovať metódy a stratégie vyučovania na rozvoj osobnosti žiaka
 1.1 Využívanie prvkov ITV a IKT vo vzdelávaní a zavádzanie metódy SFUMATO do výučby čítania 
 
Časový rámec realizácie projektu
 
 začiatok -  10/2009  a  koniec -  09/2011

 • Aktivita č.1.1 - Využívanie prvkov ITV a IKT vo vzdelávaní a zavádzanie metódy SFUMATO do výučby čítania 
 • Aktivita č.2.1 - Školenia pedagogických pracovníkov                         
 • Podaktivity:
   
   A Zavádzanie prvkov ITV vo vyučovaní žiakov v ŠZŠ
   B Zavádzanie inovatívnej metódy výučby čítania SFUMATO v ŠZŠ
   C Zavádzanie inovatívnych metód s využitím informačných a komunikačných technológií
  vo vyučovaní neinformatických predmetov