HistóriaNaša škola bola založená v roku 1966 Okresným úradom – odborom školstva v Žiari nad Hronom s názvom Osobitná škola, s cieľom poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím primeranú výchovu a vzdelanie. Priekopníkmi boli pán riaditeľ Gocník a pani učiteľka Pullmanová, ktorí položili základy špeciálnej pedagogiky v našom meste. Škola nemala vlastnú budovu a 2 triedy žiakov sídlili v budove inej základnej školy. V školskom roku 1967/68 sa škola presťahovala do časti budovy v meste na Moysesovej ulici. V školskom roku 1970/71 tu pracovalo 7 učiteľov a školu navštevovalo 64 žiakov. V tejto budove škola sídlila 23 rokov.

HistóriaV roku 1990 získala škola samostatnú budovu na ulici Hutníkov. Škola pracovala pod správou Okresného úradu – odboru školstva v Žiari nad Hronom do 1. 1. 1999, kedy získala právnu subjektivitu. Od 1. 9. 2000 je škola premenovaná z osobitnej školy na Špeciálnu základnú školu v Žiari nad Hronom.