Cieľ projektu
Zavádzanie nových progresívnych foriem vzdelávania a trávenia voľného času pre žiakov z MRK spojené s účinnými nástrojmi a špeciálnymi didaktickými pomôckami.

Špecifický cieľ projektu
Uľahčiť vzdelávanie žiakov MRK na základných školách inovačnými programami, vrátane celodenného výchovného procesu.

Časový rámec realizácie

     03/2010 - 06/2012

Hlavné aktivity
     1.1  Zvyšovanie vedomostí žiakov prostredníctvom interaktívnej tabule.
     1.2  Efektívne využívanie voľného času rozvojom krúžkovej činnosti.
     1.3  Cestovanie za poznaním.  

Zoznam krúžkov
Rómske tance, Stolnotenisový, Tvorivé dielne, Športový, Kuchársky, Počítačový, Smejko, Chytráčik, Polepetko, Šikuľko, Bystrohlav, Výtvarný, Konštruktér, Tanečný