Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 Mgr. Judita Brančíková - predseda

   Mgr. Mária Pudišová                
   
 Zástupcovia rodičov žiakov:
 Bartošová  Alena              
   Goralová  Jana
   Šarköziová  Monika
   Kaločajová Žaneta                  
   
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy:

 Ing. Mária Kolárska

   Ing. Alena Šebjanová
   Ing. Magdaléna Michalíková
   Ing. Pavol Lokša              
   
Zástupca nepedagogických zamestnancov:

 Eva Hrabajová                    

   
Volebné obdobie:

 od 11.9.2020 do 10.9.2024

 

Rada školy pri Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom

 

 

 Štatút

Rady školy

 

  

Účinný od 11.09.2020

V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade  s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky MŠ SR                 č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 291/2004 Z. z.“), sa vydáva tento štatút rady školy.

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

Rada školy sa ustanovuje pri Špeciálnej základnej škole , Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom  a jej sídlo je zhodné so sídlom školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadania rady školy zriaďovateľom školy.

 

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

 1. Rada školy je zriadená na základe § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou na štyri roky. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadania rady školy zriaďovateľom školy.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným  samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje                        a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov,  pedagogických zamestnancov                       a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
 3. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

 

 

Čl. 3

Činnost rady školy

 

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy:

a)      uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa § 4 zákona č. 596 /2003 Z. z.

b)      navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,

c)      predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; pričom takýto návrh musí byť náležite zdôvodnený                      a schválený nadpolovičným počtom všetkých členov rady školy,

d)     vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7. zákona č. 596/2003 Z. z.                  a to najmä:

 • k návrhu a zmenám v školskom vzdelávacom programe a výchovnom programe,
 • k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno –  vzdelávacieho procesu,
 • k správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch                                    a podmienkach školy,
 • k návrhu rozpočtu,
 • k správe o výsledkoch hospodárenia školy a ŠZ.

 

 1. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu  riaditeľa školy:

a)    posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov  a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

b)   odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na vymenovanie za riaditeľa školy podpísaný predsedom  rady školy,

c)    návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy,

 

 

Čl. 4

Zloženie rady školy

 

1)      Rada školy má 11 členov.

 

2)      Členmi rady školy sú :

                                             -  dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

                                             -  jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

           - štyria zvolení zástupcovia rodičov,

                                             -  štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

Poznámka: V prípade, že rada školy má menej ako 11 členov, uvedie sa aktuálne zloženie rady školy podľa návrhu zriaďovateľa

 

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

 

1)      Voľba pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

2)      Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným  hlasovaním nepedagogických zamestnancov.

3)      Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným  hlasovaním rodičov.

4)      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri nej sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny už nevyžaduje.

5)      Zriaďovateľ zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy.

6)      Členovia rady školy sú zvolení a delegovaní na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom rady  školy nemôže byť riaditeľ školy a  zástupca  riaditeľa školy.

7)      Spôsob voľby členov rady školy sa uskutočňuje v súlade §1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.

8)      Členstvo v rade školy zaniká:

 • uplynutím funkčného obdobia,
 • vzdaním sa členstva,
 • odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,
 • odvolaním delegovaného člena zriaďovateľom,
 • úmrtím,
 • ak zvolený zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov  školy prestane byť zamestnancom školy,
 • ak zvolenému zástupcovi rodičov prestane byť dieťa žiakom školy,
 • ak je člen rady školy vymenovaný do funkcie riaditeľa školy alebo zástupcu riaditeľa školy,
 • obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony.

9)      V prípade, že niektorý člen rady školy požiada o uvoľnenie z tohto orgánu pred uplynutím funkčného obdobia, príslušná zložka, ktorú v rade školy zastupoval, zvolí v tajnom hlasovaní iného svojho zástupcu do rady školy.

 

 

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 

1)      Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí za svojich členov predsedu                                  a  podpredsedu rady školy.

2)      Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou  všetkých členov rady školy v tajnom hlasovaní.

3)      Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • o to sám požiada.

4)      Predsedu  rady školy môže rada školy odvolať, ak

 • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
 • neplní svoje povinnosti v súlade so štatútom rady školy,
 • koná v rozpore s ustanoveniami právnych noriem.

5)      Rada školy je uznášania schopná ak je na zasadnutí  prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

6)      Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

7)      Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania riaditeľa do funkcie alebo odvolania riaditeľa z funkcie je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

8)      Rada školy sa schádza podľa potreby spravidla trikrát do roka.

9)      Funkčné obdobie rady školy trvá štyri roky.

10)  Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr pred skončením funkčného obdobia rady školy.

11)  Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

 

 

 

Čl. 7.

Práva a povinnosti člena rady školy

 

1)      Člen má právo:

 • voliť a byť volený,
 • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
 • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
 • predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

2)      Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí.

3)      Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4)      Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

 

 

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

 

1)      Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2)      Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne  

      úkony a je bezúhonná.

3)      Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.

4)      Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadania rady školy.

5)      Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda. V závažných situáciách, ak predseda rady školy nekoná a podpredseda nie je zvolený, môže radu školy zvolať ktorýkoľvek jej člen. Uznesenie rady školy alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene,  toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

6)      Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

 

Čl. 9

Finančné zabezpečenie rady školy

 

1)      Rada školy zabezpečuje svoju činnost v súlade s § 10 vyhlášky č. 291/2004  Z. z. Rada školy nemá vlastný majetok. Náklady na činnost rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy.

 

 

 

 

         Čl. 10

      Záverečné ustanovenia

 

1)      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 11.09.2020 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

2)      Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na  schválenie ktorého je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.

3)   Týmto štatútom sa ruší Štatút rady školy schválený dňa 14.4.2016

 

 

 

V Žiari nad Hronom,  dňa 11.09.2020

 

 

                                                                                                                                                                   Mgr. Judita Brančíková

                                                                                                                                                                   predseda rady školy