Školský poriadok ŠZŠ v Žiari nad Hronom

vypracovaný v zmysle ustanovenia § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) platný od 01.09.2016

 

Školský poriadok školy je súbor princípov a pravidiel pre žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorými sa riadi školská komunikácia v priestoroch školy i mimo nej, v čase školského i mimoškolského vyučovania, v súlade so školským vzdelávacím a výchovným programom  a príslušnými právnymi normami. Školský poriadok je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe, Metodickým pokynom č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu  a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a s ďalšou platnou legislatívou.

 

PREAMBULA 

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom školy je vytvárať také podmienky, aby každý žiak vzhľadom k svojmu postihnutiu získal čo najvyšší štandard zručností a spôsobilostí, aby každý žiak pri použití špeciálnych metód a prostriedkov výučby bol vo výchovno - vzdelávacom procese úspešný a čo najlepšie pripravený pre život. 

Školský poriadok je súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia žiakov školy, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie, vedenie školy zabezpečí vnútorný chod školy                         a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd, Antidiskriminačný zákon ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.                                

 

OBSAH

I.          Organizácia  vyučovacieho dňa

II.         Práva žiakov

III.        Povinnosti žiakov

 IV.       Práva a povinnosti zákonného zástupcu

  V.        Výchovné opatrenia

  VI.       Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov                              

  VII.      Hodnotenie a klasifikácia žiakov            

 VIII.      Ochrana majetku 

  IX.       Ochrana zdravia žiakov a bezpečnosť na vyučovaní     

   X.        Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

   XI.       Opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií

   XII.     Záverečné ustanovenia

                       

___________________________________________________________________

 

 I.             Organizácia vyučovacieho dňa

 

 1. Vyučovanie začína o 8,00 hodine. Budova školy je otvorená a prístupná pre žiakov od 7,45 hod.  
 2. Žiaci prichádzajú do školy spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania a zo školy odchádzajú bezprostredne po skončení vyučovania, po obede v školskej jedálni.
 3. Žiaci sú povinní počas vyučovania byť prezutí vo vhodných prezuvkách. Svoje veci (topánky, bundy, šiltovky) si odkladajú do určenej skrinky v šatni. Zo šatne žiaci odchádzajú v prezuvkách do svojich tried, nevchádzajú do iných tried, ani sa neprechádzajú po chodbách školy.
 4. Žiaci, ktorí majú svoje vyučovanie v elokovaných triedach v POS v ZH, prichádzajú spravidla 15 min pred začiatkom vyučovania do POS v ZH. Pri presunoch do hlavnej budovy a späť sú vždy sprevádzaný osobou poverenou dozorom (vyučujúcim, asistentom alebo vychovávateľom).
 5. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky po vyučovacej hodine sú 5 a 10-minútové, po druhej vyučovacej hodine je veľká prestávka, ktorá  trvá 20 minút. Posledná vyučovacia hodina je skrátená o 5 minút.
 6. Prestávky žiaci  využívajú na prípravu pomôcok a učebníc, ktoré budú potrebovať na nasledujúcej hodine. Počas prestávok žiaci zostávajú vo svojej triede, okrem nevyhnutnej návštevy určených hygienických zariadení.
 7. Žiaci počas premiestňovania do učebne IKT, kuchynky, dielne, telocvične, či pri odchode na vychádzku sa správajú disciplinovane, tak aby nenarušili vyučovanie v iných triedach a aby svojím konaním nespôsobili, najmä na schodoch úraz. Premiestňovanie do odborných učební a z nich je vždy spoločné, pod vedením vyučujúceho. V jednotlivých učebniach sú povinní dodržiavať všetky stanovené pokyny a nariadenia.
 8. Po ukončení vyučovania si žiaci upracú svoje pracovné miesto, vyložia stoličku na lavicu a pod vedením vyučujúceho spoločne a disciplinovane odchádzajú do šatne.  
 9. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni okamžite po prezutí opustia budovu školy, pretože nie je dovolené zdržiavať sa svojvoľne v budove školy po vyučovaní.
 10. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni opustia budovu školy ihneď po obede, prezúvajú sa až po návrate zo školskej jedálne.
 11. Žiaci navštevujúci školský klub po skončení vyučovania čakajú v triede na príchod príslušnej p. vychovávateľky.
 12. Žiaci čakajúci na záujmové krúžky sú povinní 5 min pred začiatkom krúžku disciplinovane čakať na príchod vedúceho záujmového krúžku pred danou učebňou. Žiaci sú povinní plne rešpektovať pokyny vedúceho záujmového krúžku.
 13. Budovy školy – hlavná budova, elokované triedy v POS v Žiari nad Hronom, sú počas vyučovania uzamknuté. Vstup cudzích osôb do priestorov budov školy je možný v sprievode službukonajúceho zamestnanca. Rodičia,  ani iné osoby by nemali svojimi návštevami narúšať vyučovací proces v triede.
 14.  V šatni i na chodbách zabezpečujú dozor pedagogickí zamestnanci, podľa rozpisu služieb. Zodpovedajú za poriadok, kontrolujú prezúvanie žiakov.
 15. Vyučovanie prebieha podľa schváleného rozvrhu hodín, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v triede. Rozvrh hodín je povinný dodržiavať každý žiak a pedagogický zamestnanec.
 16. Ostatná organizácia školského roka je zabezpečovaná podľa Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na príslušný školský rok.
 17. Vyučovací proces prebieha v triedach, počítačovej učebni, školských dielňach, školskej kuchynke, vo viacúčelovej miestnosti – telocvični, podľa rozpisu schváleného vedením školy.

Časový harmonogram vyučovacích hodín a prestávok:

Vyučovacie hodiny

Prestávky

1.

od 08,00 do 08,45

od 08,45 do 08,50

2.

od 08,50 do 09,35

od 09,35 do 09,55

3.

od 09,55 do 10,40

od 10,40 do 10,45

4.

od 10,45 do 11,30

od 11,30 do 11,40

5.

od 11,40 do 12,25

od 12,25 do 12,30

6.

od 12,30 do 13,10

 

Časový harmonogram dňa:

07,45 –   08,00           príchod žiakov do školy, začiatok vyučovania

08,00 – 13,10             vyučovanie podľa rozvrhu

11,30 – 17,00              ŠKD – záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť pre prihlásené deti

12,00 – 17,00              mimoškolská záujmová činnosť

11,30 – 13,30             obed v školskej jedálni

 

  II.           Práva  žiakov

 Žiak má v zmysle § 144 ods. 1 – 3 školského zákona právo

 A.   V oblasti výchovy a vzdelávania na:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu;
 • vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku;
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;
 • ohľaduplný prístup a slušné správanie zo strany učiteľov a spolužiakov;
 • kvalifikované vzdelávanie podľa príslušného školského vzdelávacieho programu;
 • bezplatné vzdelanie; 
 • podľa postihnutia používať pri výchove a vzdelávaní kompenzačné pomôcky;
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav (v rozsahu školského zákona);
 • bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety;
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti;
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním;
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny;
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu;
 • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom;
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov;
 • na náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti / okrem paragrafu 17 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom zabezpečení.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.

V zmysle Deklarácie ľudských práv má žiak:

 1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu, postavenia.
 2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.
 3. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom, či sociálnom postihnutí.
 4. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
 5. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
 6. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
 7. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

 B.   V oblasti organizácie vyučovania:

 Podľa vlastného záujmu sa zapojiť do záujmovej činnosti, zúčastňovať sa školských a mimoškolských výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí za účelom reprezentácie školy, mesta a pod.

 1. Požiadať o opakovanie ročníka, ak neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu.
 2. Využívať služby výchovného poradcu.
 3. Ospravedlniť sa na začiatku hodiny, ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie.
 4. Na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu požiadať o uvoľnenie z vyučovania pre vopred známy dôvod neprítomnosti.

 C.   V oblasti  hodnotenia a klasifikácie:

 
Po vypracovaní písomnej práce byť oboznámený s výsledkami klasifikácie, nahlidnuť do opravenej písomnej  práce:

 1. Na informácie o priebežnej klasifikácii.
 2. Poznať previdlá hodnotenia na jednotlivých vyučovacích predmetoch na začiatku klasifikačného obdobia.
 3. So súhlasom riaditeľa školy vykonať komisionálnu skúšku.
 4. Na zdôvodnenie klasifikácie  a analýzu chýb v písomných prácach.
 5. Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca nie  je spokojný s klasifikáciou na konci 1. a 2. polroku požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.

 D.   V oblasti dodržiavania ľudských práv:

 Žiak má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc a ochrana. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

     

             Hlavné znaky šikanovania

 Zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky.

 1. Útočníkom môže byť jedna osoba alebo viac /skupina/ osôb.
 2. Incidenty sú opakované.
 3. Nepomer medzi útočníkom a obeťou.

            Prejavy šikanovania

Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím.

            Prevencia šikanovania

 1. Posilnenie demokracie v triede a v škole.
 2. Komunikácia so žiakmi a otvorená diskusia.
 3. Otvorené vyjadrenie svojich názorov.
 4. Prednášky, besedy.
 5. Pocit bezpečia v škole.

V prípade potreby pomoci môžu žiaci vyhľadať:

 1. triedneho učiteľa
 2. výchovného poradcu
 3. riaditeľa školy
 4. Detskú linku istoty

 

 • Pedagogickí zamestnanci priebežne monitorujú správanie sa žiakov a zmeny v ich správaní, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, je potrebné zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka. Vhodná je aj spolupráca s odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo príslušníkom Policajného zboru SR.
 • Ak na základe informácií v škole vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu.
 • V súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím škola zabezpečí veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie. V priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickí zamestnanci kladú dôraz na znižovanie tohto rizika, s osobitným zameraním na riziko vyplývajúce z používania internetu a sociálnych sietí.

Prevenciu školy rieši Program prevencie šikanovania vrátene tzv. kyberšikany v súlade s Metodickým usmernením č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

 

 III.           Povinnosti žiakov

Žiak je v zmysle § 144 ods. 4 školského zákona povinný:

  A.   Správanie žiakov na vyučovaní

 

Ku každému zamestnancovi školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví.

 1. Žiak sa správa slušne, nevykrikuje, nepoužíva vulgarizmy, slovne ani fyzicky nenapáda spolužiakov, svojím správaním nenarúša vyučovanie, na vyučovaní sa snaží pracovať aktívne.
 2. Žiak je povinný  slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a počas školských prázdnin. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom a spolužiakom sa správa úctivo, zdvorilo, čestne a priateľsky.
 3. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.
 4. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.  
 5. Žiak musí mať všetky požadované školské pomôcky, mať vhodné prezuvky, úbor na telesnú výchovu a potrebné hygienické potreby.
 6. Žiak si nosí potrebné pomôcky na vyučovanie a školské potreby v školskej taške. Do školy je nevhodné nosiť väčšie sumy peňazí, hračky, mobilné telefóny alebo iné veci, ktoré priamo nepotrebujú na vyučovanie. Za ich prípadnú stratu alebo poškodenie škola nenesie žiadnu zodpovednosť.
 7. Žiak po zvonení, na začiatok vyučovacej hodiny, v tichosti čaká na príchod vyučujúceho. Na vyučovacích hodinách sedí na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy.
 8. Žiak môže opustiť svoje pracovné miesto a triedu len so súhlasom vyučujúceho. Pri individuálnom opustení triedy (umytie rúk, WC, umývanie pomôcok počas PRV a VYV...) sa žiak správa tak, aby nenarušil vyučovanie v iných triedach (nebehá po chodbách, neklope na dvere, nevykrikuje...), udržiava poriadok a čistotu na hygienických zariadeniach a chodbách.
 9. Počas všetkých prestávok sa žiak zdržiava na príslušnom poschodí vo svojej triede, okrem nevyhnutnej návštevy určených hygienických zariadení a rešpektuje pokyny každého dozorkonajúceho učiteľa.
 10. Vstup do iných tried bez dovolenia nie je povolený.
 11. Žiak nesmie počas vyučovania,  ani počas prestávok svojvoľne opustiť budovu školy.
 12. Žiak chráni a nepoškodzuje školský, osobný ani cudzí majetok, najmä učebnice, učebné pomôcky a zariadenie triedy. S učebnými pomôckami, el. zariadeniami (mixér, magnetofón, CD prehrávač či počítače) pracuje len za prítomnosti vyučujúceho, s jeho zvolením.
 13. Žiak nesmie počas vyučovania žuť žuvačky, papier a iné. Žiak nesmie mať počas vyučovania v triede na hlave šiltovku, slnečné okuliare či kapucňu, a pod.
 14. Žiak počas pobytu v škole je povinný správať sa tak, aby svojím konaním nespôsobil úraz sebe, spolužiakom ani nikomu inému.
 15. Žiak nesmie skákať po laviciach, otvárať okná, vykláňať sa z okna, vyhadzovať predmety z okna, obhadzovať sa rôznymi predmetmi, behať a naháňať sa v triede, liezť na skrine, okná, zábradlia na schodišti. Nie sú dovolené rôzne akrobatické cvičenia, stojky a svojvoľné hry, pri ktorých môže vzniknúť úraz.
 16. Každý vzniknutý úraz je žiak povinný okamžite hlásiť vyučujúcemu.
 17. Žiak udržiava v triede poriadok a čistotu a je povinný si neporiadok, ktorý spôsobil, upratať.
 18. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia. Počas práce na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
 19. Ak sa žiak  nemohol  z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku hodiny.
 20. Po skončení vyučovania je žiak povinný zanechať svoje pracovné miesto, aj triedu v poriadku, upratanú, so zatvorenými oknami, vypnutým svetlom a s vyloženými stoličkami. Žiak opúšťa budovu len východom určeným pre žiakov.
 21. Žiak  má zakázané používať počas vyučovania mobilný  telefón, ktorý musí byť v taške vypnutý.  V odôvodnených prípadoch a so súhlasom triedneho učiteľa môže žiak  prijímať hovory od zákonného zástupcu mimo vyučovacieho času. V opačnom prípade má vyučujúci právo telefón  a ostatné zariadenia žiakovi odobrať a  odovzdať ho osobne zákonnému zástupcovi (§ 20 vyhlášky č. 320/2008 Z. z.).
 22. Žiak  má zakázané používať počas vyučovania aj rôzne ostatné zariadenia (MP3, discman, fotoaparát, kameru, digitálne hry a pod.), ktoré musia byť v taške vypnuté. V opačnom prípade má vyučujúci právo zariadenia žiakovi odobrať a  odovzdať ho osobne  zákonnému zástupcovi (§ 20 vyhlášky č. 320/2008 Z. z.).
 23. Žiak má zakázané vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách alebo v obuvi na kolieskach.
 24. Žiak má zakázané hrať sa s loptou a iným nevhodným  športovým náradím v triede a na chodbách, behať po chodbách, hlučne sa správať.
 25. Žiak má zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé: fajčenie, pitie alkoholických nápojov, ako aj požívanie návykových látok, kam patria pre svoje zloženie aj energetické nápoje. Z tohto dôvodu, ak budú u žiaka takéto nápoje zistené, budú mu okamžite odobraté a odovzdané rodičovi.
 26. Žiak nesmie propagovať v škole rasizmus, xenofóbiu, fašizmus, triednu nenávisť, šikanovať, psychicky a fyzicky napádať svojich spolužiakov a ostatných ľudí.
 27. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov (napr. boxery, nože, zapaľovače, drogy a pod.).
 28. Žiak nesmie navádzať ostatných žiakov na porušovanie školského poriadku.
 29. Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziách sa žiak rešpektuje pokynov sprevádzajúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržuje miesto a termín sústredenia. V dopravných prostriedkoch sa správa disciplinovane. Neruší cestujúcich hlasným hovorom, pokrikovaním a zbytočným pobehávaním.
 30. Žiak je povinný dodržiavať pravidlá BOZ a PO, školský poriadok počas celého pobytu v škole: počas vyučovania, prestávok, v rámci školského klubu, záujmovej činnosti, pobytu v jedálni, pri presune na iné pracovné miesta, v odborných učebniach, na vychádzkach, na výletoch, počas návštevy plavárne, na školských i mimoškolských súťažiach, či počas návštev kultúrnych a spoločenských podujatí. Mimo vyučovania, aj počas voľných dní a prázdnin, je povinný správať sa tak, aby svojím správaním neporušoval všeobecne platné normy spolunažívania a správania sa.
 31. Povinnosti určeného žiaka týždenníka: podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky, starať sa o čistotu tabule a triedy, hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede.

 

 B.   Vzťahy medzi žiakmi a zamestnancami školy

 1. Žiak je povinný plniť pokyny vyučujúcich a vedenia školy.
 2. Žiak je povinný správať sa k spolužiakom a ku všetkým pedagogickým i ostatným zamestnancom školy slušne a zdvorilo, zdraviť všetkých zamestnancov školy a prejavovať im náležitú úctu.
 3. Žiak nesmie používať vulgárne výrazy, nadávať, ubližovať spolužiakom, urážať a biť spolužiakov, provokovať svoje okolie, vyhrážať sa spolužiakom, či vyučujúcim.
 4. Žiak je povinný dodržiavať normy slušného správania nielen na podujatiach organizovaných školou, ale aj mimo školy, i v čase mimo vyučovania, počas voľných dní a školských prázdnin.
 5. Každý žiak má právo požiadať pedagogického pracovníka o pomoc aj pri riešení svojich problémov mimo školy, informovať ho o možných prekážkach svojej prípravy na vyučovanie alebo o problémoch ohrozujúcich zdravý vývin svojej osobnosti.
 6. Akékoľvek porušenie zákona, narušenie medziľudských vzťahov a konfliktov je žiak povinný hlásiť pedagogickým pracovníkom alebo vedeniu školy.
 7. Žiak je povinný byť zdvorilý voči všetkým dospelým občanom, pozorný k chorým a starým ľuďom, pomáhať a chrániť mladších žiakov a deti.
 8. V rámci úcty k osobnosti človeka, či už medzi žiakmi navzájom, ale aj zo strany učiteľa, resp. iného zamestnanca školy voči žiakom sa zakazuje uplatňovať tieto prejavy: urážanie,  oslovovanie hanlivými menami, podceňovanie, ponižovanie, využívanie fyzických trestov.
 9. V rámci dobrého spolunažívania medzi žiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi, majú zúčastnené strany dodržiavať tieto pravidlá: konať poctivo, úprimne a podľa morálnych pravidiel; povedať, čo si myslím a dokázať počúvať iných; mať ohľad na iných a ich problémy; všímať si, čo potrebujú iní ľudia, pomáhať im, starať sa o nich; byť zodpovedný a dôveryhodný; usilovne pracovať a byť ochotný urobiť čo najviac a  najlepšie; snažiť sa dozvedieť alebo poznať veci v plnom rozsahu; vedieť sa zasmiať a byť veselý a vtipný bez zraňovania iných.
 10. Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálnopatologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.
 11. Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálnopatologické javy upozorní o tom každý zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.

 

C.   Dochádzka žiakov do školy

 

 • V zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 245/2008 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky  podľa §22  odst. 1 zákona č.245/2008 Z.z. je u žiaka, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v škole alebo dňom 31. augusta príslušného roka dovŕšil 16. rok veku.
 • Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku § 22, odst.3/. Rodič písomne požiada vedenie školy o toto umožnenie.

 

 1. Žiak dochádza do školy pravidelne a včas (min. 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny) podľa určeného rozvrhu hodín.
 2. Za každé vymeškanie vyučovania musí žiak priniesť potvrdenie od lekára alebo písomné potvrdenie (najlepšie v žiackej knižke) podpísané zákonným zástupcom.
 3. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka oznámi rodič triednemu učiteľovi, prípadne riaditeľovi  školy do 24 hodín – telefonicky, osobne alebo písomne.
 4.  Dôvodom neprítomnosti žiaka na vyučovaní môže byť:
 • choroba
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov
 • mimoriadne udalosti v rodine
  • účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii
  • iné závažné udalosti
 1. Ak neprítomnosť žiaka v škole trvá viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.

 

 1. Neprítomnosť žiaka v škole, ktorá trvá menej ako tri po sebe idúce dni ospravedlňuje jeho zákonný zástupca (§ 144, odst. 9, 10). Vo výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
 2. Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti predloží žiak alebo zákonný zástupca žiaka škole do troch dní od nástupu žiaka do školy.

 

 1. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu (rodinné a iné dôvody) vyžiada rodič žiaka písomnou formou alebo osobne:
 • z 1 vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho
 • na 1 až 2 dni od triedneho učiteľa,  jedenkrát za školský polrok
 • na viac ako 2 dni od riaditeľa školy
 1. Dlhodobé povolenie neprítomnosti v škole, napr. z dôvodov pobytu v zahraničí, udeľuje riaditeľ školy na základe žiadosti zákonného zástupcu. Podmienky pre vydanie rozhodnutia riaditeľa školy o povolení osobitného plnenia povinnej školskej dochádzky  upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon).

 

Neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole

1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na každej vyučovacej hodine, ktorá nebola zákonným zástupcom žiaka ospravedlnená.

Triedny učiteľ je povinný informovať preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka o počte neospravedlnených hodín tak, aby sa spoluprácou s rodičom, zákonným zástupcom žiaka zabránilo ďalšiemu zanedbávaniu povinnej školskej dochádzky.

2. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na 6 vyučovacích hodinách udelí triedny učiteľ žiakovi napomenutie.

3. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole 10 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka. Súčasne sa realizuje aj pohovor so žiakom. Zákonný zástupca je upozornený, že po prekročení 15 neospravedlnených hodín dochádza k zanedbávaniu školskej dochádzky, bude nahlásený príslušnej obci (podľa miesta trvalého bydliska) a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (možné odobranie prídavkov na dieťa).

4. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.

5. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na vyučovaní nesie zodpovednosť rodič, zákonný zástupca. Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

6. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci oznámi riaditeľ školy obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

7.  Oznámenie riaditeľa obsahuje príslušné doklady, ktoré preukazujú všetky konania, ktoré škola vykonala voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní (podpísané predvolanie rodičov do školy, zápisnica pohovoru s rodičmi, pohovor so žiakom, prehľad školskej dochádzky, zaslanie oznámenia o nedbalej školskej dochádzke).

8. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole 50 vyučovacích hodín v danom školskom roku, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka. Súčasne sa realizuje aj pohovor so žiakom. Zákonný zástupca je upozornený, že po prekročení 60 neospravedlnených hodín bude nahlásený obci, podľa miesta bydliska, ktorá voči nemu začne priestupkové konanie.

9. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole viac ako 60 vyučovacích hodín v danom školskom roku, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.  

10. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 60 vyučovacích hodín oznámi riaditeľ školy obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, škola dáva podnet na začatie priestupkového konania. Po splnení oznamovacej povinnosti sa začínajú počítať neospravedlnené hodiny od začiatku.

11. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole viac ako 100 vyučovacích hodín v danom školskom roku, oznámi túto skutočnosť riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 100 vyučovacích hodín oznámi riaditeľ školy obci a Policajnému zboru SR, podľa miesta trvalého pobytu. Sto a viac vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín v danom školskom roku; je počet hodín určených usmernením generálneho prokurátora SR ako spodná hranica pre trestný čin zanedbávania starostlivosti o PŠD žiaka a ohrozovania mravnej výchovy dieťaťa. Po splnení oznamovacej povinnosti sa začínajú počítať neospravedlnené hodiny od začiatku.

12. Triedny učiteľ je povinný priebežne sledovať školskú dochádzku žiakov svojej triedy, ako náhle žiak prekročí určený počet (15, 60, 100) neospravedlnených vyučovacích hodín v danom školskom roku, nahlási to vedeniu školy.  

 

IV.         Práva a povinnosti zákonného zástupcu

Rodič/zákonný zástupca má v zmysle § 144 ods. 5 a ods. 6 školského zákona

právo:

 • Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
 • Oboznámiť sa so vzdelávacím  programom školy a školským poriadkom.
 • Informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 • Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 • Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 • Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 • Na vyriešenie podnetov, sťažností.
 • Na vydanie potvrdení o návšteve školy, odpisu vysvedčení potvrdenie žiadostí a pod.
 • Podávať návrhy na skvalitnenie činnosti.

 

Rodič/zákonný zástupca má v zmysle § 144 ods. 7 a ods. 8 školského zákona

povinnosť:

 Prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 • Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 • Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 • Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 • Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 • Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

V.          OPATRENIA VO VÝCHOVE (§ 58 školského zákona)

 Pochvaly a iné ocenenia pre žiakov základnej školy

 1. Žiakom, ktorí  sa správajú v škole i mimo školy príkladne, ktorí si vzorne a svedomito plnia povinnosti,  pomáhajú iným, prípadne vykonajú statočný čin, možno udeliť pochvalu alebo iné ocenenie
 2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje na zasadnutí pedagogickej rady.
 3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľka školy, môže aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.
 4. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.
 5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu.

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny pre žiakov

 1. Žiaci, ktorí porušujú pravidlá školského poriadku, môžu byť pokarhaní podľa platných smerníc. Učitelia upozornia na ich priestupky rodičov buď osobne, zápisom v žiackej knižke, písomne alebo predvolaním do školy.
 2. V prípade, že žiak ohrozuje zdravie a mravnosť ostatných žiakov  nedostatočnou hygienou, výstrednosťou v oblečení, zovňajšku, nebezpečným alebo nemravným konaním,  nerešpektovaním príkazov nadriadených, riaditeľ školy alebo vyučujúci je povinný izolovať žiaka a odovzdať rodičovi až do odstránenia prejavov ohrozovania.
 3. Vulgárne vyjadrovanie žiaka  sa rieši okamžitým pohovorom so žiakom, jeho zákonným zástupcom a výchovným poradcom, sociálnym kurátorom.
 4. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť podľa závažnosti previnenia žiaka niektoré z opatrení:
 1. a.    Napomenutie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ v priebehu školského roka, ak:

- žiak má v klasifikačnom zázname jeden až tri zápisy o porušení školského poriadku, podľa závažnosti previnenia

- žiak má neospravedlnenú neprítomnosť na 6 vyučovacích hodinách

 1. b.    Pokarhanie od triedneho učiteľa udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky školy, po prerokovaní v pedagogickej rade:

- po opakovanom napomenutí od triedneho učiteľa

- ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole 7 až 14 vyučovacích hodín

 1. c.    Pokarhanie od riaditeľa školy udeľuje riaditeľ školy  po prerokovaní v pedagogickej rade

-  po opakovanom pokarhaní od triedneho učiteľa,

-  ak bol žiak  neospravedlnene neprítomný 15 až 19 vyučovacích hodín

 

 Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku

 a)    menej závažné previnenia:

-       opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii

-       neospravedlniteľná neúčasť na vyučovaní, vrátane neskorých príchodov na vyučovanie, predčasné svojvoľné opustenie vyučovania

-       znečisťovanie priestorov školy

-       ničenie školského majetku

 

b)    závažné previnenia:

-       fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou

-       požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách organizovaných školou

-       falšovanie lekárskych potvrdení

-       nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život alebo zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy

-       šikanovanie – prvotné prejavy, pokusy

-       verbálna (ústna) a neverbálna (písomná) propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa § 260 Trestného zákona

-       opakovaná neospravedlnená neúčasť na vyučovaní, preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné a opakujúce sa priestupky

 

c)    zvlášť závažné previnenia:

-       úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam spolužiakov

-       šikanovanie – priestupok, trestný čin

-       spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, pri ktorom zasahujú orgány činné v trestnom konaní

-       spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy

-       neospravedlnená absencia

 • Pri udelení výchovného opatrenia pedagogická rada posudzuje každý prípad individuálne.
 • Výchovné opatrenie sa zaznamenáva  žiakovi do triedneho výkazu.
 • O udelení výchovného opatrenia škola preukázateľným spôsobom informuje zákonného zástupcu žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica.
 • Neospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku,  trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.   

Zníženie známky zo správania za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky:

             2. stupeň - obvykle za 20 až 30 neospravedlnených vyučovacích hodín

            3. stupeň - obvykle za 31 až 60 neospravedlnených vyučovacích hodín

            4. stupeň - obvykle nad 60 neospravedlnených vyučovacích hodín         

 

Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci:

a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa § 6 ods. 4 a § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa § 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

 

c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať v zmysle § 211 TZ trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

  

      

 1. VI.         Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

Žiaka hodnotíme a klasifikujeme podľa:

Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie.

 1. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
 2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich s vyučovaním. Pri klasifikácii sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
 3. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 – 7.
 4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
 5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku.
 6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
 7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

 

 VII.       Hodnotenie a klasifikácia žiaka

 Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré má informatívnu,  motivačnú  a korekčnú funkciu.  

 1. Hodnotenie žiaka sa uskutočňuje podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov, ktoré vydá MŠVVŠ  SR pre žiakov                                    s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie (pre špeciálnu základnú školu).
 2. O spôsobe hodnotenia (klasifikáciou, slovným hodnotením, kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia alebo slovným komentárom bez vyjadrenia stupňov) rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
 3. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo. Žiak a jeho zákonný zástupca má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.
 4. Žiak je z vyučovacieho predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky, najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. U žiaka so stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  formu skúšania určí učiteľ vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti žiaka.
 5. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia alebo výpisu vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka.

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – výborný

2 – chválitebný

3 – dobrý

4 – dostatočný

5 – nedostatočný

Stupeň 1 (výborný)

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov určených obsahom vzdelávania, a vo vzťahu medzi nimi nepodstatné medzery. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje niekedy drobné nepresnosti, chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh niekedy s menšími chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je v celku správne, ale pomalšie. Ústny a písomný prejav je pomerne správny a výstižný, grafický prejav je úhľadný a estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je občas narušená nedostatkami. Žiak je schopný pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa.

 

Stupeň 2 (chválitebný)

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených obsahom vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi ojedinelé podstatnejšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje nepresnosti, ktoré dokáže s pomocou učiteľa korigovať. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s menšími chybami. Pri využívaní poznatkov na výklad a hodnotenie javov je menej samostatný a potrebuje vedenie učiteľa. Jeho myslenie vykazuje drobné nepresnosti. Ústny a písomný prejav má zvyčajne nedostatky v správnosti a presnosti, grafický prejav je menej estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená nedostatkami. Žiak je po predchádzajúcom návode učiteľa schopný s menšími ťažkosťami samostatne pracovať.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených obsahom vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje často nepresnosti. Na výklad a hodnotenie javov dokáže svoje vedomosti uplatniť obmedzene a len s pomocou učiteľa. Niekedy prejavuje aj väčšie nedostatky v myslení. Ústny aj písomný prejav žiaka je slabý, grafický prejav je často menej estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená značnými nedostatkami. Žiak je schopný samostatne pracovať pod občasným dohľadom učiteľa.

 

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených v obsahu vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi mnoho závažných nedostatkov. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje mnoho značných nepresností. Na výklad a hodnotenie javov dokáže svoje vedomosti uplatniť veľmi obmedzene a len za stálej pomoci učiteľa. Má často väčšie nedostatky v myslení. Ústny aj písomný prejav žiaka je veľmi slabý, grafický prejav nie je estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená veľkými nedostatkami. Žiak je schopný pracovať iba pod trvalým dohľadom učiteľa.

 

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si učivo určené v obsahu vzdelávania neosvojil. Trvalo má veľmi podstatné nedostatky vo vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností. Medzerovité a nepresné osvojenie vedomostí a zručností žiaka nestačí na riešenie teoretických a praktických úloh. Pri výklade a hodnotení javov nedokáže uplatniť svoje vedomosti ani za pomoci učiteľa. Trvalo má výrazné nedostatky v myslení. Jeho ústny a písomný prejav je celkom nevyhovujúci. Aj grafický prejav je na veľmi nízkej úrovni. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa.

 

VIII.     Ochrana majetku

 

Žiak  šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie, školskú budovu a školský majetok. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť.

 1. Žiak je povinný oznámiť ihneď triednemu učiteľovi  alebo vychovávateľovi stratu svojich osobných vecí.
 2. Žiaci (ich zákonný zástupca)  si môžu dať poistiť osobné veci v príslušnej komerčnej poisťovni. Záujem o toto poistenie nahlási zákonný zástupca na začiatku školského roka triednemu  učiteľovi.
 3. Nájdené veci je žiak  povinný  odovzdať triednemu učiteľovi alebo pedagogickým zamestnancom školy. Za straty vecí v škole, ktoré neboli zabezpečené proti krádeži, škola nezodpovedá. Za odcudzené veci poskytuje náhradu poisťovňa poisteným žiakom podľa podmienok v poistnej zmluve. Škody, ktoré spôsobí žiak  krádežou, úmyselným poškodením alebo zničením veci je povinný jeho zákonný zástupca uhradiť (§144 odsek 7 písm. 3) zákona č. 245/2008 Z. z.).
 4. Škola  nezodpovedá za stratu alebo poškodenie mobilného telefónu a iných zariadení (MP3, discman, fotoaparát, kamera, digitálne hry a pod.).
 5. Písať na lavice, nábytok, šatňové skrinky, steny školy či akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať majetok školy je zakázané.
 6. Žiakovi nie je povolené manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy                        a majetok školy (napr. hasiace prístroje).
 7. Žiak chráni školský areál, neničí prírodniny, neskracuje si cestu cez trávnik a plot.

 

 

IX.         Ochrana zdravia žiakov a bezpečnosť na vyučovaní (§ 152 školského zákona)

 

Škola je povinná:

 • Sústavne zabezpečovať bezpečné podmienky v škole a tiež pri mimoškolských činnostiach.
 • Zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorov školy, jej vybavenia, inštalácií, zariadení, upozorňovať na zistené nedostatky a zaistiť ich odstránenie.
 • Zamedziť žiakom prístup do priestorov, kde im hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu a poškodenia zdravia (napr.  kostka).
 • Mimoškolské aktivity organizovať len v bezpečných  podmienkach.
 • Zabezpečiť výkon dozoru nad žiakmi počas vyučovania, prestávok a mimoškolských akcií.
 • Sústavne dohliadať na činnosť a správanie žiakov, upozorňovať, usmerňovať a vhodne organizovať činnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.
 • Vykonávať oboznamovanie a informovanie žiakov o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia na začiatku školského roka, výučby v odborných učebniach, na športových podujatiach, mimoškolských činnostiach.
 • Ochrániť zdravie žiakov pred účinkami  tabakového dymu vydaním zákazu fajčenia v škole.
 • Zabezpečiť, aby účasť na súťažiach, výlety, exkurzie boli realizované po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka.
 • Zabezpečiť, aby v prípade úrazu žiakov boli dostupné prostriedky prvej pred lekárskej pomoci. Poskytovanie prvej pred lekárskej pomoci má byť v primeranom počte zamestnancami, znalými poskytovať prvú predlekársku pomoc.
 • V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania pri ktorom žiak ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, pedagógov alebo iných účastníkov výchovy a vzdelávania v škole, alebo výrazne narúša výchovno-vzdelávací proces, využije riaditeľ školy ochranné opatrenie, ktorým je umiestnenie žiaka  do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy privolá bezodkladne zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a Policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam (§ 58 zákona č. 245/2008 Z. z.).
 • V prípade podozrenia zo strany školy, že sa jedná o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať o akú príčinu otravy ide), zabezpečí vedenie školy pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci.

 

X.          Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

 1. Školu môže navštevovať iba žiak, ktorý je zdravotne spôsobilý, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nemá nariadenú karanténu a pod. Ak žiak prejaví príznaky ochorenia počas dňa, zabezpečí pedagogický zamestnanec jeho izoláciu od ostatných žiakov, izoluje ho v miestnosti, v ktorej sa nenachádzajú žiaci a kde bude žiak pod dohľadom a bez meškania informuje o skutočnosti riaditeľa školy a zákonného zástupcu.
 2. Triedny učiteľ pravidelne kontroluje čistotu a poriadok žiackych hygienických vreciek, skriniek, školských  lavíc.
 3. Každý žiak má mať z bezpečnostných dôvodov v žiackej knižke telefonický kontakt na rodičov, ktoré sú zaznamenané aj v dokumentácii žiaka.

 Povinnosti školy pri podozrení na výskyt pedikulózy: 

 1. Pri nástupe žiaka do školy pedagogický zamestnanec pravidelne kontroluje možný výskyt pedikulózy u detí. Pri akomkoľvek podozrení (dieťa sa škriabe, je nepokojné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) na možný výskyt vší, oznámi túto skutočnosť neodkladne rodičovi.
 2. Do príchodu rodiča zabezpečí diskrétne izolovanie žiaka od kolektívu.
 3. Pedagogický zamestnanec dohliadne, aby vrchný odev žiaka podozrivého zo zavšivavenia nebol uložený spoločne v šatni na vešiaku s odevmi ostatných žiakov.
 4. Pedagogický zamestnanec rodičovi odporučí, aby navštívil príslušného obvodného lekára a podľa jeho pokynov zabezpečil odvšivavenie svojho dieťaťa.
 5. Triedny učiteľ diskrétne informuje ostatných rodičov o výskyte pedikulózy v triede a požiada ich, aby priebežne kontrolovali vlasové časti hlavy svojich detí.
 6. Opätovný nástup žiaka do školy bude možný po prehliadke vlasovej časti hlavy, so záverom, že žiak je zdravý.

Odporúčania a povinnosti rodičov / zákonných zástupcov pri výskyte pedikulózy

 1. V prípade podozrenia na pedikulózu je rodič povinný bezodkladne zabezpečiť odvšivavenie svojho dieťaťa.
 2. Pri výskyte vší sa odporúča umývanie vlasov niektorým z prípravkov na to určených. Je potrebné dodržiavať návod na použitie na každom prípravku.
 3. Pre likvidáciu pedikulózy je nevyhnutné vyprať, vyvariť a vyžehliť textílie (uteráky, posteľnú bielizeň, čiapky, čelenky, odev).
 4. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa, a navyše dochádza k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií – príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 5. Rodič je povinný vykonať preventívne opatrenia v čase zavšivavenia triedneho kolektívu aj u zdravého žiaka.
 6. Návrat žiaka do kolektívu je možný až po preverení, že dieťa je zdravé.

 

XI.         Opatrenia pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií

 

V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i žiaci rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť priestory budov. Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečnostného priestoru.

 1. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, trvalo a zreteľne čitateľné. V budovách sú označené požiarno-evakuačné plány, únikové cesty a je stanovená protipožiarna hliadka.
 2. Zamestnanci školy sú v tejto oblasti pravidelne školení.
 3. Škola má zabezpečený dostatok hasiacich prístrojov v zmysle platnej legislatívy. Hasiace prístroje sú na určených miestach. Zamestnanci školy sú zodpovední za dodržiavanie predpisov PO.
 4. Mimoriadne udalosti a havárie je nutné neodkladne hlásiť vedeniu školy.
 5. Zoznam najdôležitejších inštitúcií, vrátane telefónnych čísel tiesňových volaní v prípade mimoriadnych situácií  sa nachádza v priestoroch chodieb jednotlivých budov.

  

Rýchla lekárska služba

            155

Tiesňová lienka prvej pomoci

            112

Polícia

            158

Hasičský a záchranný zbor

            150

 

 

 XII.       Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Školský poriadok je platný pre všetkých žiakov školy.
 2. Zmeny a doplnky Školského poriadku vydáva riaditeľ školy kedykoľvek v priebehu školského roka s dátumom zmeny na základe prerokovania v Pedagogickej rade a v Rade školy.
 3. Týmto Školským poriadkom sa ruší Školský poriadok platný od 01.09.2012

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa               01.09.2016

Prerokovaný v Pedagogickej rade dňa                    23.06.2016

Prerokovaný v Rade školy dňa                               23.06.2016

 

 

                                                                        riaditeľ školy: Mgr. Anna Vargová