• Časová realizácia projektu: jún až december 2012

• Názov projektu: EDUHRY žiakov špeciálnej základnej školy

• Zriadili sme počítačovú učebňu EDUKÁČIK, v ktorej sa využívali vzdelávacie programy na vyučovanie neinformatických predmetov. Týmto sa postupne podporil rozvoj zručností žiakov smerujúcich k aktívnemu, samostatnému riešeniu praktických úloh a vytvorila sa možnosť kompenzovať svoje znevýhodnenie pomocou informačných a komunikačných technológií.

• Zaviedli sme tradíciu celoškolských vzdelávacích aktivít realizovaním školských EDUHIER. Aktivity EDUHIER pomohli podporiť komplexný rozvoj kľúčových kompetencií žiakov aktívnym riešením úloh a aplikáciou získaných zručností v praktických činnostiach.

V septembri 2012 sme začali využívať novozriadenú počítačovú učebňu ako učebňu Edukáčik, určenú na podporu vyučovania neinformatických predmetov pomocou vzdelávacích počítačových programov. Pre dodržanie psychohygieny sa zakúpili koberce, ktoré sa umiestnili do stredu učebne. Žiaci ich využívali na relaxáciu a ako priestor pre manipulačné hry s didaktickými pomôckami, ktoré tematicky dopĺňali edukačné programy. Každá trieda dostala trvale vyhradené dve vyučovacie hodiny v týždni v učebni Edukáčik. Vyučujúci si pripravili vyučovacie hodiny tak, aby v rôznych častiach vyučovacej hodiny vhodným spôsobom využili počítače a rôzny edukačný software na zvýšenie efektivity práce. Žiaci si postupne osvojili prácu s rôznym edukačným softvérom, osvojili si rôzne spôsoby riešenia úloh, naučili sa pracovať podľa pokynov, dodržiavať postupnosť krokov – základ pracovnej disciplíny. Postupne sa pripravovali pomocou čiastkových aktivít na záverečné skupinové vzdelávacie aktivity - EDUHRY žiakov špeciílnej základnej školy : EDUHRY - So slabikami do rozprávky, EDUHRY - Slovensko je moja vlasť, EDUHRY - Kľúče k dospelosti.

Získané učebné pomôcky a zriadená počítačová učebňa skvalitnili materiálno-technické vybavenie školy a budú dlhodobo slúžiť k napĺňaniu školského vzdelávacieho programu našej školy „ Cestami zážitkov za poznaním“.