Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ŠZŠ v Žiari nad Hronom pre školský rok 2020/2021

Adresa školy : Hutníkov 3032, 96501 ŽIar nad Hronom

Dokument stanovuje základné prevádzkové podmienky Špeciálnej základnej školy /ďalej len školy/, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Dokument je vypracovaný podľa možností školy a o všetkých skutočnostiach bude informovať zákonných zástupcov detí obvyklým spôsobom. Dokument je koncipovaný ako alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga.