Futbalový turnaj I. st.: Dňa 5.10.2004 sa stretli naši chlapci prvého stupňa na futbalovom turnaji so žiakmi ostatných základných škôl v našom meste. Naše družstvo si po výbornom výkone a v konkurencii šiestich družstiev, vybojovalo medailové tretie miesto.

Dobrá rómska víla Kesay: 38 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Futbalový turnaj II. st.: Dňa 7.10.2004 sa chlapci z II. stupňa zúčastnili futbalového turnaja v našom meste medzi základnými školami.

Maľujem a cítim: 57 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Plavecké preteky: Dňa 18.11.2004 v spolupráci zo Školským úradom v Žiari nad Hronom sa uskutočnili už piate plavecké preteky pre žiakov našej školy.

Ako išlo vajce na vandrovku: 11 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Mikulášsky Trojboj: Začiatkom decembra sme dostali pozvanie od vedenia Špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých v Novej Bani na Mikulášsky Trojboj. Naši športovci úspešne reprezentovali školu v stolnom tenise, floorballe a bocci.

Vianočná cena v plávaní: Náš žiak Milan Šarközi si v nej doplával po striebornú medailu v disciplíne 50m kraul. Na rovnakej trati, ale v plaveckom štýle prsia získal bronzovú medailu. Konkurencia bola veľká. Súťažili najlepší plavci žiarskych základných škôl.

Najkrajšia vianočná pohľadnica: Uskutočnil sa III.ročník detskej PC výtvarnej súťaže “VIANOČNÁ POHĽADNICA”, práce sú čoraz zaujímavejšie, a tak sme ich spolu s  pozdravom zaslali sponzorom a priateľom našej školy.

Prišiel k nám Mikuláš: 6.12.2004 naše deti s radosťou, úsmevom a pekným kultúrnym programom privítali Mikuláša, ktorý im rozdal sladké darčeky.

Zlatý poklad: 10.12.2004 v treťom a štvrtom ročníku prebiehalo netradične vyučovanie pod názvom „Zlatý poklad“. Cieľom bolo hravou formou precvičiť a upevniť zručnosti zo slovenského jazyka, spolupracovať v tíme.

Pečenie medovníčkov:  Keďže symbolom Vianoc sú aj sladké medovníčky, žiaci I. stupňa,  spolu so svojimi triednymi učiteľkami napiekli si voňavé dobroty, na ktorých si pochutili počas vianočných besiedok.

Deti a Vianoce : 31 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Slávici v lavici: 23.2.2005 zorganizovalo Metodické združenie už piaty ročník celoškolskej súťaže v speve ľudových a moderných piesní. Súťažiaci predviedli veľmi dobré spevácke výkony, prekonali strach z vystúpenia pred publikom. Super slávik dostal putovný diplom, ktorý zdobí triedu počas školského roka. V týždenníku „My Žiara“ vyšiel článok o našej speváckej súťaži.

Prečo som na svete rád:  14 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Šikuľko: 11.3.2005 sa uskutočnilo netradičné vzdelávacie podujatie pre žiakov I. stupňa pod názvom „Šikuľko“. Cieľom bolo hravou formou precvičiť hrubú a jemnú motoriku, logické uvažovanie, tvorivosť, senzomotoriku i osvojené vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky.

Som tmavší, tmavšia. No a čo: 14 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Mesiac knihy: Pri príležitosti „Mesiaca knihy“ zorganizovali predmetové komisie netradičné vyučovania Sj na tému: rozprávky, povesti, bájky, báje. Cieľom a úlohou kvízov bolo rozvíjať fantáziu, predstavivosť, tvorivosť a samostatnosť detí.

Maľujem zdravie: 13 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Pozdrav jari:  V apríli prebiehala výtvarná súťaž „ POZDRAV JARI “, do ktorej sa zapojili svojimi výtvarnými dielkami vytvorenými v skicári žiaci všetkých ročníkov našej školy. Porota zostavená z pani učiteliek vybrala 10 najlepších prác, ktoré boli ocenené sladkými cenami a výhernou hodinou v učebni.

Putovanie za rozprávkou: Metodické združenie pripravilo pre žiakov I. stupňa zážitkové vyučovanie pod názvom „Putovanie za rozprávkou“.  Žiaci  putovali krajinami : príbehov, rozprávkových bytostí, poslucháčov i krajinou hlavolamov. Počas tohto netradičného vyučovania sa naučili prerozprávať príbehy, rozlišovať sluchom rozprávky, riešili rozprávkové hlavolamy, hádanky, skladali rozprávkové kocky, mozaiky, puzzle, ale aj tvorivo pracovali na plagátoch, ktoré na záver prezentovali pred všetkými žiakmi.

Miss Róma 2005: Centrum voľného času v Žiari nad Hronom zorganizovalo pre našu školu súťaž „Miss Róma 2005“. Zúčastnilo sa na nej desať žiačok. V konkurencii, kde museli preukázať svoje jazykové, spevácke a tanečné schopnosti zvíťazila žiačka piateho ročníka.

My sa nevieme sťažovať nahlas: 14 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Ekohry: Metodické združenie vyhlásilo „Mesiac tvorivých EKO- AKCIÍ“. Žiaci 4. A triedy zasadili rastliny, o ktoré sa vzorne  starali. Netradičné tematické vyučovanie prežívali žiaci tretieho ročníku počas EKOTÝŽDŇA. Žiaci 1. ročníkov, 2. roč. a triedy B. variantu zorganizovali spoločný EKODEŃ plný zaujímavých informácií a poznatkov z oblasti prírody. Pri príležitosti dňa Zeme žiaci druhého ročníka pripravili krátku environmentálnu aktivitu: Ako rastie a žije rastlina.

Hrnčiarska dielňa: Pre žiakov tretieho ročníka a 4. A. triedy pracovníčky Centra voľného času pripravili netradičnú hodinu pracovného vyučovania – „Hrnčiarska dielňa“.

Deň zeme: 10 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Plavecké preteky: 14.4.2005 opäť úspešný plavec Milan Šarközi v disciplíne 50m prsia si vybojoval cenné druhé miesto. V týchto pretekoch sa naša školy po prvýkrát zapojila do  pretekov štafiet  4x25m, v ktorej doplávali na peknom štvrtom mieste.

Hasiči očami detí: 14 prác zapojených do výtvarnej súťaže.

Deň Rómov: 22.4.2005 Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom organizovalo slávnostný deň pre všetkých Rómov v našom meste. Na dopoludňajšom podujatí vystúpili naši žiaci s kultúrnym programom, ktorý s nimi nacvičili pani učiteľky a pani vychovávateľky. Riaditeľstvo POS nám prejavilo vďaku, za účasť a bohatý príspevok do programu pre rómsku verejnosť, ďakovným listom.

Moja hračka: 5.5.2005 sa konala Vernisáž II. ročníka celoškolskej výstavy výtvarných prác  „Moja hračka“. Túto súťaž vyhlásilo Metodické zduženie našej školy. Výtvarné práce zdobili telocvičňu, ktorá sa zmenila na výstavnú miestnosť. Výstava žiarila všetkými farbami. Žiacke práce boli svedectvom toho, že žiaci poznajú veľa výtvarných techník, ktoré zvládli vďaka individuálnemu prístupu a trpezlivosti svojich učiteľov.

Deň matiek: 5.5.2005 sa stalo už tradíciou, že Metodické združenie učiteľov prvého stupňa a metodické zduženie vychovávateľov spoločne organizujú Besiedku pri príležitosti Dňa matiek. Žiaci  predviedli svojim mamičkám veľmi pekný kultúrny program zostavený z najlepších hudobných, tanečných a dramatických vystúpení.

Medziokresné kolo ľahkej atletiky Dňa 25.5.2005 naši žiaci zápasili na Medziokresnom kole ľahkej atletiky žiakov špeciálnych základných škôl vo Zvolene.

Týždeň športových podujatí: Pri príležitosti MDD zorganizoval  Školský úrad v Žiari nad Hronom a Centrum voľného času v Žiari nad Hronom týždeň športových podujatí. Naša škola bola účastníkom na štyroch z nich: Futbalový turnaj pre chlapcov prvého a druhého stupňa, dievčatá futbal a vybíjaná pre dievčatá.

Olympijský deň pre žiakov I. stupňa : Športovým podujatím bol pre žiakov I. stupňa Olympijsky deň, ktorý zorganizovalo MZ pre žiakov 1. až 4. ročníkov a kde sa v rôznych disciplínach stretli športovci z rôznych „svetadielov“. Hry sa začali zložením slávnostného sľubu a zápalením olympijského ohňa...

Futbalový turnaj  pre žiakov II. Stupňa: Uskutočnil sa koncoročný futbalový turnaj  pre žiakov II. stupňa.

Logo školy: Počas celého roka prebiehala aktivita pod názvom „LOGO ŠKOLY“. O víťaznom logu rozhodlo verejné hlasovanie. Logom školy sa stal výtvarný návrh spracovaný PC technikou od p. uč. I. Čiernej „Slimák“, ktorý symbolizuje obrovské úsilie našich žiakov, ktorí pomalými krôčikmi smerujú k plnohodnotnému cieľu.   

Deň detí:  3.6.2005 usporiadalo naše mesto pri príležitosti Dňa detí na Námestí Matice slovenskej „Žiarsky Deň detí“. O 8:00h sme navštívili filmové predstavenie „Garfield“. Po jeho skončení sa začal na námestí veselý program. Prvým vystúpením boli mažoretky z Centra voľného času v Žiari nad Hronom a po nich nasledoval hodinový program našich žiakov.

Výtvarné súťaže – ocenenia: Pod vedením pani uč. M. Tokarčíkovej, ktorá vedie výtvarný krúžok, žiaci úspešne reprezentovali našu školu so svojimi výtvarnými  prácami. Do výtvarných súťaží sa zapojili aj ostatní vyučujúci so svojimi triedami i ŠKD a žiaci z krúžku šikovné ruky. V siedmich súťažiach sme získali ocenenia. Celkovo dvadsaťjeden prác získalo ocenenie, z toho osemnásť ocenení získali žiaci piateho ročníka.