Nový školský rok: 5.septembra pani riaditeľka slávnostným príhovorom otvorila ďalší školský rok. Po letných prázdninách sme sa opäť všetci stretli v školských laviciach. Prišiel nás pozrieť aj pán primátor, ktorý malým prváčikom priniesol zaujímavé žiacke knižky.

Tvorivé dielne: Veľmi dobre spolupracujeme s CVČ v našom meste. Pripravujú pre nás rôzne zaujímavé aktivity, hranie sa s legom alebo tvorivé dielne s papierom, prírodninami či iným často netradičným materiálom.

Úroda pani jesene: Pre žiakov 4.ročníka Pani jeseň spolu s pani učiteľkou Mgr. Čiernou pripravili tvorivé celodenné vyučovanie, zamerané na  získanie nových vedomostí z vlastivedy a rozvoj manuálnej zručnosti. Triedenie, spracovanie, uskladnenie zeleniny a ovocia si žiaci vyskúšali vlastnými rukami pri príprave kompótov a chutného koláčika...

V zemiakovom kráľovstve: Tak znel titul celodenného tvorivého vyučovania pre žiakov 6. ročníka, ktoré pripravila p. učiteľka Tokarčíková.

Plávanie: Ďakujeme mestu ŽIar nad Hronom, vedeniu krytej plavárne za umožnenie každotýždennej návštevy krytej plavárne v rámci vyučovania telesnej výchovy.

Jesenné cvičenie v prírode: 5.10.2005 sa na našej škole uskutočnilo jesenné cvičenie v prírode, v rámci ktorého si všetci  žiaci precvičili svoje telo i myseľ pri plnení rôznych disciplín. Žiaci prvého stupňa sa rozhodli pomôcť prírode v parku.

Dni športu 2005: Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci so Školským úradom v Žiari nad Hronom, Centrom voľného čas v Žiari nad Hronom a Krajským športovým centrom organizovali športové podujatia, na ktorých sme reprezentovali našu školu  najmä radosťou z hry, odhodlaním a bojovnosťou. Zapojili sme sa do disciplín: futbalový turnaj  - chlapci I.st.ZŠ, plavecké preteky - chlapci a dievčatá ZŠ, futbalový turnaj - chlapci II.st.ZŠ, vybíjaná - dievčatá ZŠ, futbalový turnaj - dievčatá ZŠ, plavecká štafeta žiakov ZŠ a SŠ.

Plavecké preteky: V októbri sa uskutočnili už 6. plavecké preteky, ktorých sme sa so cťou zúčastnili.

Vitamínové kráľovstvo: Žiaci I. stupňa vo Vitamínovom kráľovstve zbierali formou zážitkového kooperatívneho vyučovania množstvo podnetov, skúseností a zručností. V tvorivých dielňach u liečivového, bylinkového, zeleninového a ovocníčkového lekára sa snažili uzdraviť princa Vitamína  a princeznú Vitamínku. Nezabudli ani na prevenciu proti chrípke.

Prišiel k nám Mikuláš: Na radosť malých i veľkých nás navštívil Mikuláš, ktorého vrece bolo plné sladkostí. Privítali sme ho pesničkou a ukázali mu, aké krásne básničky o ňom vieme ...

Výtvarná súťaž Nestlé: Množstvom prác sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo Nestlé.

Vianočná pohľadnica: V decembri sa uskutočnil IV. ročník výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica, najlepšie práce vytvorené počítačovou grafikou sme zaslali ako vianočný pozdrav priateľom našej školy.

Nová Baňa - Mikulášsky trojboj: Zúčastnili sme sa Mikulášskeho trojboja v Novej Bani. Disciplínou, ktorá nás veľmi zaujala bol floorball.

Vianoce v POS: POS v Žiari nad Hronom nás pozvalo na slávnosť vianočných stromčekov, ktorá sa niesla v duchu ľudových tradícii. Našou úlohou bolo pripraviť vianočné ozdoby a ozdobiť vianočný stromček prácami našich žiakov. Súčasťou bola prezentácia našej školy vianočným programom, ktorý pripravili dramatický a tanečný krúžok.

Pečenie perníčkov: Celý december sa niesol v duchu vianočných príprav. Krásne sme si vyzdobili triedy,  uskutočnili sa triedne vianočné besiedky venované  tradíciám, či to už bolo pečenie perníčkov, vianočná večera či koledy...

Besedy: V rámci prevencie sa uskutočnili : beseda organizovaná políciou mesta zameraná na boj proti šikanovaniu a beseda venovaná problematike dospievania.

Benefičný koncert: 13.12. sa uskutočnil Benefičný koncert, ktorého sme sa zúčastnili nielen ako účinkujúci s vianočným programom,ale aj ako spoluorganizátori, spolu s POS v Žiari nad Hronom, nadáciou Mosty a ZŠ v Kremnici. Súčasťou bolo vytvorenie informačného panela o našej škole a Predajný stánok s vianočnými výrobkami našich žiakov, predajom ktorých sme prispeli na finančnú zbierku koncertu.

Vianoce pre rodičov: MZ v spolupráci so školským klubom zorganizovali slávnostnú besiedku pre rodičov, kde žiaci vystúpili so svojím vianočným programom.

Vianoce Orange: V decembri 2005 p.uč. Tokarčíková a p.uč. Vnučková realizovali projekt Súrodenci, ktorého cieľom bolo spríjemniť vianočné sviatky súrodencom našich žiakov. Väčšina našich žiakov pochádza zo sociálne slabších rodín, tak aj sladký balíček bol pre mnohých veľkou vzácnosťou. Myšlienkou projektu bolo zapojenie starších súrodencov do prípravy vianočných cukroviniek, ktoré boli súčasťou darčeka. A tak veľkí piekli sladké koláčiky pre malých...Projekt sa uskutočnil s podporou konta Orange - Darujte Vianoce...

Slávnosť pri jedličke - vianočný program: Každá trieda sa prezentovala na koncoročnej Slávnosti pri Jedličke svojím vlastným vianočným programom. A že bolo na čo pozerať pozerať, potvrdili šťastné úsmevy na tvárach detí a dlhotrvajúci potlesk.... Vďaka veľkým srdciam sponzorov si každý žiak odniesol aj sladký vianočný balíček.

Výtvarná súťaž Európa v škole: V januári sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Európa v škole: "Zmysel partnerstva v pluralitnej Európe." Súťaž bola tematicky rozdelená do troch kategórií, podľa veku žiakov: Moje mesto, dedina, kamarát, rodina (6-9 rokov), Čo by mali vedieť iní o nás (10-12 rokov) a Budúcnosť Európy je v poznaní a spolupráci (13-15 rokov). Podarilo sa nám získať veľa ocenení, čo len , že potvrdzuje tvorivosť našich žiakov je v netradičnom videní sveta...

Fašiangová veselica v 5.A: Koncom februára žiaci 5.A v spolupráci s p. uč. Veselou a p. vychovávateľkou Kováčikovou ukončili fašiangové obdobie tematickým vyučovaním Fašiangová veselica.  V rámci ktorého si pripomenuli ľudové zvyky a tradície, pripravili si fašiangové masky, upiekli sladké dobroty na veselicu, naučili sa nové piesne...Záver karnevalového obdobia oslávili veselicou...veď, už sa fašiang kráti, už sa nenavráti...

Slávici v lavici: Vo fašiangovom období, učiteľky metodického združenia zorganizovali pre svojich žiakov III. ročník speváckej súťaže. „Slávici v lavici“ nebojácne,  s mikrofónom v rukách,  zaspievali publiku a všetkým súťažiacim krásne slovenské piesne. Porota však musela rozhodnúť o prvých troch miestach v štyroch kategóriách, do ktorých boli žiaci rozdelení. Výhercovia si odnášali diplom a darček. Dlhá príprava na hodinách hudobnej výchovy sa oplatila každému spevákovi, pretože nikto neodchádzal bez sladkej odmeny. Malí „slávici“ prežili deň plný spevu, tanca, radosti. Zo všetkých spevákov vybrali SUPERSLÁVIKA školy, ktorému jeho vlaňajší držiteľ odovzdal putovný diplom. Potvrdilo sa, že spev na špeciálnej základnej škole neutícha, pretože učitelia podporujú a rozširujú záujem o ľudové hodnoty  a tradície našich predkov.

Karneval v školskom klube: Koncom februára pani vychovávateľky zorganizovali v školskom klube karnevalovú diskotéku, ktorej cieľom bolo nielen sa zabaviť, ale prezentovať šikovné ruky našich žiakov pri tvorbe masiek. Levy, tigre, čmeliaci, princezné či vodníci, všetky masky boli zaujímavé, ocenené však mohli byť len tie naj, naj... Odmenou pre všetkých bola príjemná atmosféra a super zábava...

Hitparáda R: Začiatkom marca ročníky 5. - 9. na našej škole hľadali svoju Superstar...Hitparáda R, tak znel názov speváckej súťaže v interpretácii rómskych piesní. Súťažilo sa v dvoch kolách. Po prvom, vyraďovacom, zažili postupujúci naozajstné veľké superstárovské finále, kde sa hodnotila nielen kvalita spevu ale i pohybový prejav či celkový dojem.  Porota udelila 4 ceny: Zlatý hlas, Strieborný hlas, Bronzový hlas a titul Superstar. Diváci svojimi hlasmi rozhodli o udelení titulu Sms-Star. Najviac ocenení si odniesol žiak deviateho ročníka Martin Suchý. Do aktivít boli zapojení aj diváci, ktorí svojím typicky rómskym oblečením bojovali o cenu za najzaujímavejší  kostým. V prestávkach vystúpil aj člen poroty Martin Šarközi, so svojím bratom Edkom. Obaja sú nadaní hudobníci, a tak nás potešili svojím spevom a hrou na husliach, klavíri či gitare. Vôbec nebolo dôležité kto vyhrá, všetci sa veľmi dobre zabávali – diváci aj účinkujúci. Rómska kultúra je blízka srdcu našich žiakov, a preto sa snažíme podporovať tradície ich predkov aj čase modernej hudby.

My sa nevieme sťažovať nahlas: V marci sme sa zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej POS v Žiari nad Hronom s environmentálnou tematikou "My sa nevieme sťažovať nahlas..."

Rozprávkové kráľovstvo v školskom klube detí: Marec mesiac knihy sme si pripomenuli rozprávkou  Domček,domček kto v tebe býva . Deti z dramatického krúžku -Polepetko zahrali divadielko ,kde zvieratká chceli  bývať v peknom domčeku , mať priateľov a variť dobré jedlá. Príbeh  zvieratiek sme aj  umelecky farbičkami vytvorili .Deti boli rozdelené do skupín a každá skupinka stvárňovala rôznou technikou  zvieratko . Aj krásne pesničky sme si o nich zaspievali .Naučili sme sa pesničky o myške Hryzke ,žabke Skákaj - labke  a pod. Hlávky sa nám potrápili , keď sme si puzzle  na záver zhotovili .  Tie využijeme pri ďalších hrách v ŠKD . A takto sme sa veselo zabavili.    

Kniha je náš priateľ: Žiaci ročníkov 5. až 9. Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom  mali dňa 29.marca netradičné vyučovanie. Využila sa téma knihy  ako veľkej hodnoty, ktorá nestratila na svojej vzácnosti ani v rozmachu počítačovej techniky. Na hodinách sa vyučovali zábavou , plnili mnohé aktivity , kde si fixovali poznatky o literatúre a literárnych žánroch. Robili rôzne súťaže za ktoré boli odmeňovaní nie známkami, ale sladkosťami.

Bezpečnosť je prvoradá: Slovalco a.s. pripravilo pre občanov a žiakov tohto mesta týždeň bezpečnosti, vrámci ktorého sme navštívili prednášku s protidrogovou tematikou a zapojili sa do výtvarnej súťaže "Aby sa nám nič nestalo..., kde žiačka našej školy získala medzi mnohými prácami zaslúžené tretie miesto.

Ako sme princeznú Vitamínku vyslobodili zo žalára... Žiaci I. stupňa Špeciálnej základnej školy v Žiari nad Hronom prežili deň školského vyučovania plný rozprávkových zážitkov. Opäť sa ocitli v známom rozprávkovom „Vitamínovom kráľovstve“. Zlá striga Agáta zavrela princeznú do tmavého žalára. Žiaci ako majstri „šperkári, tanečníci, kľúčiari, a hájnici“ museli vyslobodiť princeznú Vitamínku, a tak premôcť strigu. Zhotovili šperky, kľúče od zámkov žalára, zvieratká z blízkeho lesa i pripravili si hudobno-tanečný program. Svojimi dobrými skutkami žiaci pochopili, že dobro v rozprávkach musí vždy zvíťaziť a zlo by malo byť potrestané. Učitelia I. stupňa ukázali svojim žiakom prostredníctvom  zážitkov z rozprávky, ako bojovať proti zlu a žiť tak, aby mali okolo seba samých priateľov, lásku  a pocit šťastia.

Projektové vyučovanie - EKODEŇ Odpady: Pani učiteľky II. stupňa pripravili pre žiakov projektové vyučovanie na tému „Odpad“. Témou odpadu, jeho spracovaním a využitím, sme sa venovali už od apríla, kedy sme na hodinách PV hovorili na tému odpad, zbierali odpadové materiály a vyrábali z nich rôzne výrobky. Použili sme pri tom odpad z plastu, papiera, kartónu a iných materiálov.Tematické vyučovanie zahájila pani učiteľka Veselá, ktorá interaktívnymi otázkami a názornými ukážkami predviedla ako triediť odpad, porozprávala žiakom o ďalšom spracovaní a využití odpadu, o dôležitosti separácie a ochrane prírody pred zamorením odpadkami. Aktivitami zapojila žiakov do triedenia pripraveného odpadu. Po úvodnej časti jednotlivé triedy prezentovali výrobky, ktoré vyrobili na hodinách PV, vysvetlili aký odpadový materiál využili, aké techniky spracovania a práce pri vytváraní výrobkov použili. Po prezentácií žiaci bodovali po triedach výrobky, ktoré sa im najviac páčili. Po bodovaní p. učiteľka Schneiderová rôznymi aktivitami naučila žiakov minimalizovať odpad, zamerala sa na ochranu životného prostredia, poučila žiakov o tom ako prírodu ochraňovať – výsadba stromov , žiaci poznávali druhy stromov.Na záver boli vyhodnotené a odmenené najúspešnejšie práce. 

Moja obľúbená rozprávková postava: Metodické združenie učiteľov I. stupňa vyhlásilo celoškolskú výtvarnú súťaž. Konal sa jej III. ročník. Tento školský rok organizátori vyhlásili maľovanie a kreslenie na tému: moja obľúbená hračka. Zúčastniť sa mohol každý žiak našej školy, počet prác bol neobmedzený. Porota v zložení učiteľov I. stupňa vybrala 13 prác, ktoré boli ocenené veľkou čokoládou. Do hodnotenia boli zapojení aj všetci žiaci našej školy, ktorí z týchto prác dali svoje tri sklenené kamienky prácam podľa ich výberu. Takto sa na základe žiackeho rozhodnutia o troch najlepších prácach udelili ceny III. ročníka výtvarnej súťaže.

Besiedka ku Dňu matiek: Každoročne ku Dňu MATIEK, organizujú metodické združenia vychovávateľov a učiteľov ročníkov 1.- 4. a triedy B. variantu besiedku pre mamičky našich žiakov. Pani učiteľky a vychovávateľky spoločne pripravili pestrý program: scénický tanec, divadielko, pásmo piesní,  pásmo básní, moderný tanec, kruhové spievanie a rytmické kreácie...

Futbalová radosť: V máji sa nám darilo na futbalových turnajoch, kde sme bojovali proti futbalistom zo základných škôl. Malí futbalisti za I. stupeň získali 4. miesto a veľkí futbalisti za II. stupeň 3.miesto. Potvrdilo sa nám, že tréning vo futbalovom krúžku prináša svoju pohárovú úrodu...

Spolupráca s políciou:  Dňa 25. mája 2006    prišli predviesť psovodi OD PZ v Žiari nad Hronom svojich psov, ktorí často zasahujú pri policajných akciách. Psíkovia Nero a Black ukázali poslušnosť k svojim pánom, ktorí im dávali rôzne povely. Žiakom mohli vidieť, ako psy zasiahnu proti zločincom a rôznym delikventom.      Kpt. Mgr. J. Šmondrková porozprávala žiakom, v akých prípadoch tieto psy zasahujú a ako sú nápomocné v práci polície. Akcia sa uskutočnila v rámci Projektu "Správaj sa normálne"...

Deň otvorených dverí: 1. júna 2006 sme oslavovali Deň detí nielen so žiakmi našej školy, ale aj s ich rodičmi a mladšími súrodencami. Pripravili sme pre nich v tento deň kultúrny program: vystúpili deti z dramatického krúžku, tanec predviedol tanečný krúžok a žiaci 4.  ročníka a  2. A triedy, scénickým  tancom  upútali žiaci 3. ročníka  a  rozprávkovou dramatizáciou žiaci prváci... Po programe mamičky so svojimi ratolesťami mali pripravené činnosti, kde sa im venovali učiteľky a žiaci: kreslenie, maľovanie konštrukčné hry, námetové hry, hudobné nástroje...

Deň detí: Mesto Žiar nad Hronom opäť na sviatok detí pripravilo celodenný veselý program pre všetkých malých i väčších z celého mesta. Aj naša škola prispela do programu svojim vystúpením dramatického krúžku a scénického tanca žiakov 3. ročníka. Program bol pestrý: rozdávali sa balóny, žiaci si mohli modelovať v „hrnčiarskej dielni“, triafať do terčov za sladkú odmenu, kresliť, poskákať si v nafukovacom hrade i zápasiť v pretláčaní...

Návšteva planetária: Koncom júna sme dostali pozvanie z Planetária M. Hella v Žiari nad Hronom na prehliadku zaujímavostí hviezdnej oblohy, za čo im v mene našich žiakov srdečne ďakujeme...