Začal sa nový školský rok: Už je tu zas, začiatok školského roka, školských povinností ale i radostí u malých i veľkých školákov. Opäť sme privítali malých prváčikov a na konci sa zas rozlúčime s veľkými deviatakmi, A čo bude medzi tým… nechajme sa prekvapiť množstvom aktivít, nových vedomostí, športových zážitkov a kamarátstiev…

ŠKD Zoznamka: Pani vychovávateľky v našom školskom klube mali vynikajúci nápad usporiadať celoklubovú zoznamovaciu party (9.10.2007), veď keď chceme byť ako jedna veľká rodina…musíme sa poznať všetci navzájom, nielen v rámci triedy…. Na zoznámenie využili dramatické hry a na následnej diskotéke už neboli rozdiely medzi prvákmi či štvrtákmi…

Cvičenie v prírode: Po septembrových začiatkoch sme sa vybrali stráviť príjemný športovo - poznávací deň do prírody. Žiaci I. stupňa ho strávili hrami v parku a žiaci II. stupňa na verejnom ihrisku na Ul. Hviezdoslava, kde po splnení rôznych disciplín mali možnosť vyskúšať si svoje celoškolské sily v zmiešaných družstvách vo futbale a vybíjanej. Čerstvý vzduch, športový adrenalín, krásne počasie, chuť dobrodružstva i zábavy…

Keď budem veľký: V rámci aktivít venovaných profesijnej orientácii sa uskutočnila celoškolská výtvarná súťaž. Bola určená pre žiakov všetkých ročníkov, ich úlohou bolo ľubovoľnou výtvarnou formou vyjadriť svoju predstavu o budúcom povolaní, pričom fantázií a snom sme hranice nestavali...

Získavanie skúseností: 6. a 13. novembra sa naši pedagógovia rozhodli zlepšiť svoje skúsenosti a zúčastnili sa metodických návštev na Hrabinách – v Novej Bani. Cieľom bola výmena skúseností, načerpanie nových inšpirácií i výmena informácií medzi výchovnými poradcami.

Výstava venovaná Š. Moysesovi: MsKC v Žiari nad Hronom pri príležitosti osláv narodenia Š. Moysesa usporiadalo prezentáciu pamätnej izby (15.11.2007), obsahom ktorej bola cesta životom tohto významného slovenského národovca. Na paneloch sme mohli sledovať púť jeho života, vo vitrínach historické predmety, spoznať ako je spätý s mestom Žiar či Svätý kríž nad Hronom…

Rozvojový projekt MŠ SR: Zapojenie sa do rozvojového projektu vyhláseného MŠ SR bolo pre nás úspešné. Projekt získal patričné ocenenie hodnotiacej poroty a my sme získali možnosť na  zlepšenie vyučovacieho procesu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Stredoškolák: 20. novembra sa v MsKC v Žiari nad Hronom uskutočnila prezentácia jednotlivých stredných škôl a učilíšť, zameraná na predstavenie jednotlivých odborov. Naši žiaci tu získali informácie z dvoch zdrojov. OU Nová Baňa a OU Kremnica.

Celoškolské plavecké preteky: V spolupráci s mestom Žiar nad Hronom sa v novembri (21.11.2007) uskutočnili plavecké preteky žiakov našej školy. Súťažilo sa v tradičných – 25m prsia, 25m kraul i netradičných disciplínách – hľadanie pokladu, najlepšia šípka do vody, plávanie na šírku, splývanie, rôzne hry vo vode…Naši žiaci, veľkí i malí, ďakujú za možnosť využívať plaváreň, pretože vodu a hry vo vode naozaj milujú…

DOD v OU Kremnica: 26. novembra sa v OU Kremnica uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili spolu s triednymi učiteľmi i výchovným poradcom naši deviataci a ôsmaci. Cieľom bolo priblíženie vzdelávania na učilišti, predstavenie jednotlivých odborov i života na internáte. Plní zážitkov i predsavzatí o budúcom štúdiu sme sa stretli i s našimi bývalými žiakmi, dnes študentami tohto OU.

Hurá, vyhrali sme!!!: Nadácia ZSNP a Slovalco vyhlásila výsledky 4. ročníka grantov zameraných na podporu vzdelávania a ekológie. Tento rok bol pre nás veľmi úspešný, v silnej konkurencii vzdelávací projekt  PaedDr. I. Čiernej zaujal a získal 1. miesto.

Prišiel k nám Mikuláš: 6. December je deň, ktorý pozná asi každé dieťa na celom svete, veď vtedy chodí Mikuláš, čo rozdáva radosť a aj sladké darčeky. A tak to bolo aj u nás, lenže ujo Mikuláš nerozdával zadarmo, ale každý balíček si bolo treba vyslúžiť básničkou, tančekom či pesničkou…

Mikulášsky trojboj: V decembri sme sa zúčastnili športového turnaja, organizovaného ŠZŠ  a DSS Nová Baňa, ktorého cieľom je podpora rozvoja športu a integrácie postihnutých detí. V rôznych športových disciplínach ako Boccia, Floorball, stolný tennis…tu spolu “bojujú” deti zo základných i špeciálnych škôl. Naši žiaci síce nepriniesli medaily, no reprezentovali nás so cťou.

Benefičný koncert: 12. decembra sme sa zúčastnili ako spoluorganizátori i ako účinkujúci veľkolepého benefičného koncertu nazvaného “Deti deťom”. Okrem vystúpení našich žiakov, ktorí tvrdo pracovali pod vedením p. uč. Pudišovej a p. vych. Bahnovej tak, aby vytvorili zaujímavé tanečné kreácie na báze scénického tanca – Tanec snehových vločiek, Tanec Márie Magdalény  či dramatické pásmo. Tvorivé aktivity našej školy sme prezentovali panelom fotografií či predajom výrobkov našich žiakov s vianočnou tematikou. Vyzbierané korunky budú použité na skvalitnenie výuky na našej škole.

Vianočná cena v plávaní: V decembri (13.12.2007) sa uskutočnili plavecké preteky žiakov základných škôl mesta Žiar nad Hronom, pravidelne sa týchto pretekov zúčastňujeme a tým dokazujeme, že aj žiaci so špeciálnymi potrebami môžu byť rovnocennými súpermi žiakov bežných základných škôl. Medzi našich pretekárov patrí. Miroslav Šarközi, Marek Tóth, Ladislav  Šarközi, Juraj Tóth, Veronika a Kristína Pischové.

Vianočný program: Každoročne naši žiaci celý december pracujú na tvorbe vianočného programu, ktorým prezentujú svoju triedu na celoškolskom programe nazvanom “Pod vianočnou jedličkou.” Tento rok bol výnimočný v tom, že vďaka dobrej spolupráci s POS v Žiari nad Hronom sa náš program nekonal v telocvični, ale v krásnej sále s pódiom, ozvučením a svetlami…Na program zavítalo i množstvo rodičov, ktorých sme pohostili sladkými koláčikmi z dielne záujmového krúžku Mladá kuchárka. O vianočnú náladu sa postaral aj spevokol, krorý svojim vianočným pásmom i nádhernými koledami prispel k celkovej výnimočnej atmosfére…

Deň našich otvorených dverí : V stredu 12. februára 2008 sa dvere našej školy otvorili pre všetkých rodičov a ich malé ratolesti, ktorí sa prišli pozrieť, ako to v špeciálnej základnej škole vyzerá, aké sú pani učiteľky a čo sa tu vlastne robí... Pre našich návštevníkov, naše ôsmačky na hodine pracovného vyučovania a členovia krúžku Mladá kuchárka, napiekli sladké dobroty.

Spolupráca s POS v Žiari nad Hronom : Od roku 2000 spolupracuje BBSK - POS v Žiari nad Hronom s našou školou na projekte Malí remeselníci. Pravidelne, raz do .mesiaca sa žiaci, tentoraz zo 7.B spolu s p. zást. Mgr. Annou Martinčekovou stretli v Škole tradičných a súčasných remesiel, aby si vyskúšali zručnosť a umelecký fortieľ svojich dávnych predkov.

Kuchárik: V rámci aktivít venovaných profesijnej orientácii bola vyhlásená celoškolská aktivita Kuchárik, s cieľom podporiť záujem našich žiakov o učebný odbor kuchár. Úlohou pre každú triedu je na hodine pracovného vyučovania upiecť, uvariť ľubovoľné jedlo. Prípravu zdokumentovať pomocou fotografií, vytvoriť na A3 formát spoločnú prezentáciu s receptom i umeleckým dotvorením.

Karneval v školskom klube: Február bol v znamení veselosti a fašiangových osláv. Pani vychovávateľky spolu s deťmi pripravili nádherné masky...slávnostný karneval sa niesol v duchu princezien, zvieratiek, strašidielok, pirátov či čarodejníc. Všetci prežili nádherné popoludnie plné súťaží, hudby a radosti.

Návšteva umenia: Posledný februárový týždeň bol v MsKC v Žiari nad Hronom venovaný umeleckej tvorbe zo Súkromných umeleckých škôl Horné Hámre. Vrámci tradičných integračných aktivít, s cieľom začlenenia našich žiakov medzi bežnú populáciu a precvičenia si správania mimo školy, sme sa aj my išli pozrieť čo dokážu šikovné ruky talentovaných žiakov. A bolo na čo pozerať...

Rýchle prsty: Rýchle prsty je názov celoškolskej IKT súťaže v prepise textu do wordu, ktoré zahŕňa správne písanie, formátovanie písma, vkladanie obrázkov.... Každá trieda  II. stupňa dostala  predpísaný text a 2 týždne na nácvik. Nacvičoval každý, cieľom bolo plošne upevniť prácu s textom a prácu s obrázkom. Po triednych kolách...víťazi postúpili do celoškolského kola, kde sa stretli najlepší za každú triedu. Po urputnom "ťukaní" boli známi najlepší prepisovači, ktorým zablahoželala pani riaditeľka a odovzdala im sladkú i IKT odmenu.

Hravé čítanie: Marec - mesiac knihy bol na II. stupni našej školy v znamení čitateľských zručností. Uskutočnilo sa celoškolské projektové vyučovanie, ktorého cieľom bola analýza a syntéza textu, precvičenie čítania s porozumením, hlasného čítania, upevnenie základných vedomostí o literárnych žánroch - povesť, rozprávka, bájka...samozrejme, v duchu kooperatívneho a názorného vyučovania. Pracovalo sa jednotlivo aj v pracovných tímoch. Časť vyučovania bola založená na dlhodobej úlohe, a to čitateľskej súťaži, v ktorej sa stretli najlepší "čitatelia" za každú triedu...

Regionálne plavecké preteky: 12.marca sa uskutočnili regionálne plavecké preteky žiakov špeciálnych základných škôl. Súťažilo sa v tradičných disciplínach ako prsia, kraul na 25m - chlapci i dievčatá, plavecká štafeta...veľkým lákadlom boli aj netradičné disciplíny ako skoky do vody, hľadanie pokladu či disciplína pre slabších plavcov - brodenie. Všetkých pretekárov spájala radosť z pohybu vo vode a kamarátske správanie. Svojimi plaveckými výkonmi nás potešili žiaci zo ŠZŠI v Kremnici, zo ŠZŠ v Žarnovici, zo ŠZŠ v Novej Bani, zo ŠZŠ v Banskej Bystrici a zo ŠZŠ v Banskej Štiavnici. Sláva víťazom, česť porazeným.

Deň v mestskej knižnici: Malí aj veľkí žiaci strávili poučné dopoludnie v mestskej knižnici. Dozvedeli sa mnohé veci o autoroch, príbehoch, ilustráciách... Okrem toho opäť všetkým dokázali ako pekne sa vedia správať na aktivitách aj mimo školy.

Tanečný festival: V apríli si jednotlivé triedy I. stupňa pripravili pre svojich spolužiakov krátke tančeky z rôznych tanečných žánrov. Cieľom bola pohybová kultúra, oboznámenie s tanečnými variáciami, zvykmi či typickým odevom. Týmto typom vyučovania sa nielen rozvíjajú vedomosti v praxi ale sa rozvíjajú ak kamarátske vzťahy...

Máj, máj, mamičiek čas: Aj tento rok sme si v máji pripravili rôzne vystúpenia pre naše mamičky, aby všetky videli, akí sme my žiačikovia, šikovní a ako ich máme radi. Sme veľmi radi, že sa prišli na naše vystúpenia pozrieť a naše spolužiačky z II. stupňa im upiekli na hodinách pracovného vyučovania samé dobroty...

Kabaretshow: Koniec školského roka oslávili žiaci I. stupňa netradičnou formou, vlastnou kabaretnou show, kde sme videli Adelu a Pyca, havajské tanečnice, ohnivé rómske tanečnice, malých raperov i hiphoperov...

Cingi lingi bom, zvoní zvoní zvon....Hurááá na prázdniny, ale POZOR, aby sa nikomu nič zlé nestalo!