Efektívne cesty inovácií v edukácii zdravotne znevýhodnených žiakov v špeciálnej základnej škole"
 
 Ciele aktivity
 
 Inovácia a modernizácia foriem a metód vyučovacieho procesu, rozvoj osobnostných a sociálnych  kompetencií žiaka, inovácia didaktických  postupov a prostriedkov
 1. Inovovať metódy a stratégie vyučovania na rozvoj osobnosti žiaka
 1.1 Využívanie prvkov ITV a IKT vo vzdelávaní a zavádzanie metódy SFUMATO do výučby čítania 
 
Časový rámec realizácie projektu
 
 začiatok -  10/2009  a  koniec -  09/2011

  • Aktivita č.1.1 - Využívanie prvkov ITV a IKT vo vzdelávaní a zavádzanie metódy SFUMATO do výučby čítania 
  • Aktivita č.2.1 - Školenia pedagogických pracovníkov
     

Rozdelenie aktivity č. 1.1 na podaktivity
 
 A Zavádzanie prvkov ITV vo vyučovaní žiakov v ŠZŠ
 B Zavádzanie inovatívnej metódy výučby čítania SFUMATO v ŠZŠ
 C Zavádzanie inovatívnych metód s využitím informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní neinformatických predmetov