Aktivita č.1.1 - Využívanie prvkov ITV a IKT vo vzdelávaní a zavádzanie metódy SFUMATO do výučby čítania

Rozdelenie aktivity na podaktivity

A Zavádzanie prvkov ITV vo vyučovaní žiakov v ŠZŠ
B Zavádzanie inovatívnej metódy výučby čítania SFUMATO v ŠZŠ
C Zavádzanie inovatívnych metód s využitím informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní neinformatických predmetov

Zavádzanie prvkov ITV vo vyučovaní žiakov v ŠZŠ - podaktivita A

Funkcia:
Zavádzaním prvkov integrovaného tematického vyučovania (ďalej ITV) rozvíjať tvorivé  schopnosti, podporovať učebnú motiváciu, pozitívne ovplyvňovať vzťah k učeniu, k učebným predmetom, umožňovať zmierňovanie stresogénnych faktorov a aktívne pôsobiť na zlepšenie sociálnej atmosféry v triedach. Integrované tematické vyučovanie - model, ktorý aplikovaním jednotlivých zložiek do výchovného procesu sa snaží nielen dosiahnuť úspešnosť žiaka vo vzdelaní, ale kladie  dôraz aj na rozvoj osobnosti žiaka. Zavádzaním zložiek Celoživotných pravidiel je snaha o výchovu šťastného, korektného, slušného jedinca spoločnosti. Postupne  sa zamerať na rozvoj, budovanie a upevňovanie konkrétnych zručností ako sú napr. komunikácia, priateľstvo, úcta, zodpovednosť, odvaha, tvorivosť či trpezlivosť prostredníctvom hudobných, výtvarných, dramatických, činností, tvorivých dielní, jarmokov, táborov, výletov do prírody, poznávacích exkurzií.
   

Výstupy:
Metodický materiál:

 • Prvky ITV vo vyučovaní žiakov B- VARIANTU ŠZŠ
 • Prvky ITV vo vyučovaní žiakov 1. ročníka ŠZŠ až 9.ročníka ŠZŠ
 • Prvky ITV vo výchovnej činnosti ŠZŠ
 • Realizácia integrovaných blokov s využitím prvkov ITV ako otvorených hodín v ročníkoch 1.-9. ŠZS a v B - VARIANTE
 • Zakúpené didaktické pomôcky
 • Súbor metodických pomôcok

Činnosti:

 • vytváranie základov mozgovo súhlasnej triedy- efektívnych podmienok na učenie
 • rozdelenie a označenie didaktických pomôcok , ktoré budú využívať žiaci B- VARIANTU a 1. -9. ročníka ŠZŠ vo výchovno -vzdelávacom procese ITV
 • zber vstupných údajov, konzultácie
 • štúdium odbornej literatúry
 • vzdelávanie pedagogických pracovníkov ITV- model: Vytváranie efektívnych podmienok na učenie
 • spracovanie časového harmonogramu a rozdelenie úloh pri tvorbe metodického materiálu
 • príprava metodického materiálu
 • príprava námetov jednotlivých tém - spracovanie integrovaných blokov  s AÚ rozvrhnutie, časový harmonogram, ciele, metódy a formy...)
 • tvorba učebných materiálov s využitím informačných a komunikačných technológií
 • využívanie mobilnej učebne v jednotlivých predmetoch
 • tvorba metodických pomôcok
 • zhodnotenie tvorby a realizácií integrovaných blokov, tematických celkov, celoročnej témy pedagógmi a vychovávateľmi
 • príprava a realizácia exkurzii
 • vyhodnotenie exkurzií
 • neformálne vyhodnotenie - zážitkového vyučovania, mapovanie skúseností
 • príprava a realizácia zážitkového vyučovania - lesná pedagogika
 • vyhodnotenie - zážitkového vyučovania lesná pedagogika
 • príprava prezentácie výsledkov prác žiakov ( výtvarných, pracovných...)
 • príprava a realizácia - Oslavy učenia
 • spracovanie informácii zo spätnej väzby a vyhodnotenie výsledkov
 • stretnutia projektového tímu


Zavádzanie inovatívnej metódy výučby čítania SFUMATO v ŠZŠ - podaktivita B

Funkcia:

 • Modernizovať tradičné metódy a formy výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Inovovať metodické a učebné materiály pre výučbu čítania
 • Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov
 • Zaviesť netradičné formy vyučovania na získanie čitateľskej zručnosti, uľahčiť tak proces učenia sa všetkých predmetov, zvládať texty čítanou i písanou formou.
 • Získať poznatky o primárnej čitateľskej gramotnosti, vedieť aplikovať bezchybný dynamický stereotyp /aplikácii metodiky, ktorá ho rešpektuje/
 • čitateľskú zručnosť / osvojiť si hlasitý prejav pri čítaní, plynulo čítať s plným porozumením/
 • Vytvoriť metodické súbory pre výučbu čítania v ŠZŠ
 • Zatraktívniť pedagogickú prax

Výstupy:

 • Súbor metodických materiálov pre výučbu čítania metodikou SFUMATO v predmete Slovenský jazyk na I. stupni šzš
 • Realizácia zážitkových vyučovaní s aplikovaním metodiky SFUMATO na I. stupni šzš
 • Metodický materiál inovačných zážitkových vyučovaní: KNIHA ZÁŽITKOV
 • Inovované / novovytvorené didaktické prostriedky

Činnosti:

 • Nákup didaktických a vyučovacích pomôcok, rozdelenie a označenie
 • Vzdelávanie pedagogických pracovníkov
 • Štúdium odbornej literatúry
 • Zber vstupných údajov, konzultácie, spracovanie inovovaných podkladov
 • Stretnutia a konzultácie projektového tímu
 • Spracovanie časového harmonogramu a rozdelenie úloh pri tvorbe materiálov
 • Tvorba inovovaných učebných materiálov pre výučbu čítania metodikou SFUMATO v predmete Slovenský jazyk na I. stupni šzš /pracovné listy, texty na vyučovanie čítania a písania/
 • Príprava a realizácia zážitkové učenia sa
 • Využívanie mobilnej učebne v predmete slovenský jazyk pri výučbe čítania
 • Príprava prezentácie výsledkov prác žiakov
 • Spracovanie informácii zo spätnej väzby a vyhodnotenie výsledkov
 • Spracovanie popisov jednotlivých vyučovacích hodín a výučbových materiálov

Spôsob realizácie aktivity:

 • Inováciu metód vo vyučovaní predmetu Slovenský jazyk a literatúra bude predstavovať zavádzanie inovatívnej metodiky SFUMATO v predmete Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku ŠZŠ.
 • Zavádzanie inovatívnej metódy výučby čítania v predmete Slovenský jazyk a literatúra v sa bude realizovať zážitkovým učením sa v 1. ročníku ŠZŠ a následne aj v 2. ročníku ŠZŠ.
 • Aktivita sa bude realizovať metódou inovatívnou SFUMATO- metóda výučby čítania.
 • Cieľom metódy SFUMATO je prevencia a reedukácia chybne čítajúcich žiakov.

    Zavádzanie inovatívnych metód s využitím informač. a komunikačných technológií vo vyučovaní neinformatických predmetov - podaktivita C

Funkcia:
Využívaním informačných a komunikačných technológií (IKT) skvalitniť a zefektívniť vyučovací proces, využiť multimediálny výukový software, vytvoriť vlastný výučbový materiál vhodný pre zdravotne znevýhodnených žiakov, s mentálnym postihnutím. Rozvinúť zručnosť pracovať s počítačom, ale neučiť žiakov len pracovať s počítačom, ale pomocou počítačov sa učiť. Inovovať tradičné metódy vyučovania jednotlivých neinformatických predmetov ako slov. jazyk, matematika, zemepis, prírodopis, vlastiveda a pod. využívaním informačných a  komunikačných technológií. Využívanie informačných a komunikačných technológií pomôže:

 • Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov
 • Šíriť počítačovú gramotnosť
 • Inovovať existujúce metódy vyučovania
 • Podporiť zavádzanie integrovaného tematického vyučovania
 • Zabezpečiť individuálny prístup
 • Zabezpečiť diferencované vyučovanie
 • Zvýšiť názornosť vyučovania
 • Zabezpečiť náhradné spôsoby osvojovania si poznatkov s ohľadom na druh zdravotného znevýhodnenia
 • Zabezpečiť prepojenosť vedomostí a zručností s reálnym životom
 • Podporiť orientáciu na budúce povolanie

Výstupy:
Súbor výučbových materiálov s využitím informačných a komunikačných technológií pre 5. - 9. ročník ŠZŠ a B-VARIANT  v elektronickej forme

Činnosti:

 • Spracovanie časového harmonogramu, výber vhodných tematických celkov podľa učebných osnov príslušných ročníkov a predmetov
 • Analýzy vhodných námetov z učebných osnov
 • Aplikovanie skúseností z praxe
 • Oboznámenie s mobilnou učebňou IKT
 • Oboznámenie s multimediálnym edukačným software
 • Oboznamovane sa s edukačnými portálmi
 • Štúdium literatúry a zdrojov
 • Konzultácie pracovného tímu
 • Práca s výpočtovou technikou
 • Tvorba výučbových materiálov s využitím informačných a komunikačných technológií: vytvorenie výukových prezentácií v PowerPointe, vytvorenie pracovných listov v elektronickej forme
 • Realizácie vyučovacích hodín, získanie spätnej väzby od iných učiteľov
 • Spracovanie popisov jednotlivých vyučovacích hodín a výučbových materiálov do elektronickej formy
 • Prispievanie výučbovými materiálmi na projektový web portál školy